Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

●○○ KPƐ KLIKLI NGA A TO SRAN’N

Kosan: ?Wan yɛle Zezi?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Mt 16:16

Kosan nga é tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Ngue ti yɛ Zezi wuli-ɔ?

○●○ SRAN’N I OSU NIANLƐ KLIKLI’N

Kosan: ?Ngue ti yɛ Zezi wuli-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Mt 20:28

Kosan nga é tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye-ɔ?

○○● SRAN’N I OSU NIANLƐ NƝƆN SU’N

Kosan: ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 17:3

Kosan nga é tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Ngue yɛ be yo i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ-ɔ?

SRAN’M BE YIALƐ E WLA KPƐNLƐ CƐN AƝIA’N I BO (Marsi 23–Avrili 19):

E su fa fluwa nga é yía sran mun aɲia cinnjin kpa kun bo. [Fa fluwa’n man sran’n.] Avrili 19 m’ɔ ti Ya cɛn’n, mɛn wunmuan’n nun’n, sran miliɔn kpanngban bé yía bé klé kɛ be wla kpɛn Zezi Klisi i wie’n su. Aɲia’n i dɔ’n nin lika nga bé yó i e bue liɛ’n su wa’n, be o fluwa’n su. É yía wɔ nzra nun ijɔlɛ kun i bo wie. Ndɛ nga bé wá yíyí nun’n yɛ: “Mian ɔ ɲin naan ɲan nguan kpafuɛ’n!” Lemɔcuɛ ng’ɔ́ dún mmua sín ka naan y’a yo e wla kpɛnlɛ aɲia’n, i nun yɛ é tíe ijɔlɛ sɔ’n niɔn.

Sɛ ndɛ’n yo sran’n i fɛ’n, kosan nga é tɛ́ su cɛn uflɛ’n yɛ: ?Ngue ti yɛ Zezi wuli-ɔ?