Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

?Wafa sɛ yɛ e kwla siesie e wun naan y’a tran e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ e kwla siesie e wun naan y’a tran e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo-ɔ?

Kɛ ɔ́ fɛ́ i afuɛ 2019 nun’n, é ɲán blɛ é síesíe e wun naan y’a tran e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n, i bo. Sɛ e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n tɔ lemɔcuɛ afiɛn’n, e su yoman Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n. Sɛ ɔ tɔ Fue annzɛ Mɔnnɛn’n, e su tieman nzra nun ijɔlɛ yɛ e su suanman Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun like. ?Kɛ mɔ e su yoman aɲia’n ti’n, ngue yɛ é fá blɛ sɔ’n é yó-ɔ? Kɛ Klisifuɛ klikli’m be sa’n, e kusu ɔ fata kɛ e siesie ninnge nga é fá yó e aɲia cinnjin sɔ’n. (Lik 22:7-13; km 3/15 1) Sanngɛ ninnge cinnjin uflɛ o lɛ m’ɔ fata kɛ e kwlaa e yo naan y’a ɲan aɲia sɔ’n i su ye dan-ɔn. ?Ngue yɛ é yó-ɔ?

  • Maan e bu like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e tran aɲia sɔ’n i bo’n, i akunndan. —1Ko 11:23-26

  • Srɛlɛ nun’n, maan e bu wafa nga e nin Zoova e afiɛn ti’n, i akunndan. —1Ko 11:27-29; 2Ko 13:5

  • Maan e kanngan Biblu’n nun ndɛ mma nin e fluwa nga be kle like nga ti yɛ cɛn sɔ’n ti cinnjin’n, be nun yɛ e bu be su akunndan.—Zn 3:16; 15:13

Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be o e fluwa Maan e nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun cɛn kwlaa nun. Be fa e ɲin sie e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n su’n. Aniaan wie’m be kanngan nun yɛ be bu su akunndan. Ndɛ mma wie’m be o fluwa Lemɔcuɛ kasiɛn nga Zezi dili i asiɛ’n su wa’n nun’n. Aniaan wie’m be kanngan be nun. Sasafuɛ Tranwlɛ’n i akpasua wie’m be kan e Wla kpɛnlɛ cɛn’n nin klolɛ nga Zoova nin Zezi be yili i nglo e lika’n, be ndɛ. Aniaan wie’m be kanngan ndɛ sɔ’m be nun. Ajalɛ kwlaa nga amún fá’n, maan ɔ uka amun naan amun nin Zoova nin i wa’n, amun afiɛn w’a mantan kpa.

Zerizalɛmun nin i wun lɛ lika mun