Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Nian ɔ wun su ɛntɛnɛti su yalɛ kokolɛ’n i nun aya’m be lika

Nian ɔ wun su ɛntɛnɛti su yalɛ kokolɛ’n i nun aya’m be lika

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?: Ɛntɛnɛti su yalɛ kokolɛ’n ti kɛ junman dilɛ ninnge mun sa. Ɔ kwla yo e wun sa ye annzɛ ɔ yo e abɔlɛ. I ti’n, Klistfuɛ wie’m be kpɛ i kpo, be nin sran kokoman yalɛ ɛntɛnɛti su. Sanngɛ wie’m be yo i sɔ be fa usa be osufuɛ nin be janvuɛ’m be osu. Sanngɛ Satan kunndɛman kɛ e yo ninnge mun ngwlɛlɛ su. Ɔ klo kɛ e fa ɛntɛnɛti su yalɛ kokolɛ’n e saci e dunman yɛ e saci e nin Zoova e afiɛn. Akunndan nga be o Biblu’n nun mmla’m be sin’n, e kwla fa e uka e wun kɛ Zezi fa yoli’n sa. I liɛ’n, e su tɔman Satan i aya’m be nun.—Lk 4:4, 8, 12.

AYA MUN:

  • Ɛntɛnɛti su video, foto, nin yalɛ kokolɛ ngboko’n. Sɛ y’a nianman e wun su’n, blɛ ng’ɔ fata kɛ e fa yo Zoova i ninnge liɛ mun’n, é sáci i ɛntɛnɛti su.

    Biblu’n nun mmla mun: Ef 5:15, 16; Fil 1:10

  • Ninnge nga be yiman nzuɛn kpa nglo’n be nianlɛ. Sɛ e nian foto nga i nun’n, sran’m be fa be wun be kle annzɛ be yo sa sukusuku’n, kasiɛn su’n, é nían bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n. Asa kusu’n, sɛ e kanngan annzɛ e nian ninnge nga be nga be nin Ɲanmiɛn b’a bu’n, be fa sie i ɛntɛnɛti su’n, e yaci Ɲanmiɛn i su lafilɛ.

    Biblu’n nun mmla mun: Mt 5:28; Fil 4:8

  • Ndɛ annzɛ foto nga be timan su mɔ be sie i ɛntɛnɛti su’n. Klɔ sran i awlɛn kwla lɛkɛ i bɔbɔ. Ɔ maan ɔ ju wie’n, ɔ kwla yo e kɛ e fa foto wie annzɛ e klɛ ndɛ wie m’ɔ timan su’n ɛntɛnɛti su. Sanngɛ sɛ e yo i sɔ’n, e dunman’n kwla saci. Asa kusu’n, e su lafiman Ɲanmiɛn su kpa kun.

    Biblu’n nun mmla mun: Rɔ 14:13; Ef 4:29

AN NIAN VIDEO NIAN Ɔ WUN SU ƐNTƐNƐTI SU YALƐ KOKOLƐ’N NUN. LIKE NGA AMÚN YÓ NAAN SA NGA’M B’A ƝANMAN AMUN’N, AN KƐN I NDƐ: