Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian

An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian

?Kɛ Lɔtu i yi’n wánndi Sodɔmun klɔ’n, ngue ti yɛ ɔ niɛnnin i sin-ɔn? Biblu’n yiyiman nun. (Bo 19:17, 26) Wafa nga Zezi boli i ndɛ’n su fa kannin ndɛ’n kle kɛ atrɛkpa’n, i ɲin trannin ninnge ng’ɔ yacili be siɛn’n lɔ’n be su. (Lk 17:31, 32) Ɲanmiɛn yili i sa Lɔtu i yi’n su. ?Ngue yɛ é yó naan w’a yimɛn i sa e su wie-ɔ? Ɔ fataman kɛ e lo e wun naan aɲanbeun ninnge’m be ɲanlɛ’n yo e cinnjin tra like kwlaa. (Mt 6:33) Zezi seli kɛ e ‘kwlá yo-man Nyanmiɛn i sran naan e kunngba’n y’a yo sika’n i klofuɛ.’ (Mt 6:24) ?Yɛ sɛ e wun i kɛ aɲanbeun ninnge’m be ti’n, e ɲin su kpa Ɲanmiɛn ninnge’m be su nin? Sɛ e wun i sɔ’n, ɔ fata kɛ e srɛ Zoova naan ɔ uka e naan e si ninnge nga be nun’n, ɔ fata kɛ e kaci e sa’n, naan kusu ɔ man e awlɛn nin wunmiɛn naan e kaci.

VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ AN BU LƆT YI’N I LIƐ’N I AKUNNDAN NIAN, AN BU I AKUNNDAN NAAN AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Min ninnge’m be yolɛ nun’n, wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ n “bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian” ɔn?

    ?Kɛ be wlawlali Lea kɛ ɔ kunndɛ sika kaka’n, wafa sɛ yɛ i sɔ’n kacili i akunndan’n, nin i ijɔlɛ’n, ɔ nin i ayeliɛ’n mun-ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa sa ng’ɔ juli Lɔtu i yi’n i su’n, e tu e wun fɔ andɛ-ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be su nantilɛ’n ukali Jo nin i awlofuɛ mun-ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ junman su lɔ janvuɛ tɛ tralɛ’n yoli maan Ana i ɲin kpali Ɲanmiɛn ninnge’m be su-ɔ?

  • ?Kɛ be mian e kɛ e fa aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ e fa sie ninnge kwlaa ɲrun’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo yakpafuɛ naan y’a yoman sɔ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ Abɛli nin Lea be miannin be ɲin be yoli i ekun naan b’a fa Ɲanmiɛn ninnge’m b’a sie like kwlaa ɲrun-ɔn?

  • ?Kɛ amun niɛn i sa’n, Biblu’n nun ndɛ mma benin mun yɛ be ɲin fite video sɔ’n nun-ɔn?