Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | ZAN 5-6

Maan e fa akunndan kpa e su Zezi su

Maan e fa akunndan kpa e su Zezi su

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Cɛn kun’n, Zezi yili atrɛ naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a ɲan like b’a di. I sɔ’n kleli kɛ i tinmin’n fin Ɲanmiɛn. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, ɔ fali sunnzun ase kun mɔ i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wunmɛn i wlɛ-ɔ. Ndɛ’n loli be nun wie’m be ngasi, ɔ maan b’a sumɛn i su kun. ?Ngue ti yɛ ndɛ’n loli be ngasi-ɔ? Sa ng’ɔ juli’n kle kɛ akunndan nga be fa suli Zezi su’n timan kpa. Be buli be bɔbɔ be wun akunndan. Yɛle kɛ ninnge nga Zezi dunman nun ti be ɲan be’n, be ti yɛ be suli i su-ɔ.

Ɔ fata kɛ e tinuntinun e usa e wun kɛ: ?Ngue ti yɛ n su Zezi su-ɔ? ?Like cinnjin kpafuɛ nga ti yɛ n su i su’n, yɛle suyralɛ nga n ɲan be andɛ’n, ɔ nin nga ń ɲán be min ɲrun lɔ’n? ?Annzɛ klolɛ mɔ n klo Zoova’n, nin i klun mɔ n kunndɛ kɛ ɔ jɔ min wun’n ti-ɔ?

?Sɛ like cinnjin kpafuɛ nga ti yɛ e su Zoova’n, yɛle ninnge nga be lɔngɔ su yɛ’n, ngue ti yɛ ɔ cɛman naan b’a lo e ngasi-ɔ?

  • Kɛ e nin Zoova i sufuɛ mun e o’n, e wun kpaja e.

  • E klo kɛ é trán mɛn klanman’n nun.