Be su yia sran mun e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo Slovenin lɔ.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Marsi 2018

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

E yia sran mun e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo. Yɛ e nin be e koko kosan nga’m be su yalɛ: ?Ngue ti yɛ Zezi wuli-ɔ? ?Ngue yɛ e ti kpɔlɛ tɛ’n ti’n, e kwla ɲɛn i-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Amun nun sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yó dan’n, maan ɔ su i wiengu mun”

?Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, ninnge nga sɛ e yo’n bé wún e yɛ bé yí e ayɛ’n be yɛ be ti e cinnjin-ɔn? Wun ase kanfuɛ’n di junman nga Zoova ngunmin cɛ yɛ ɔ wun i’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Nanti Mmla’n i nun dandan nɲɔn’m be su

?Ngue ndɛ yɛ Zezi kɛnnin i Mmla’n i nun dandan nɲɔn nga be kan be ndɛ Biblu’n nun’n, be su-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla yi i nglo kɛ e nanti be su-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Like nga é yó naan y’a klo Ɲanmiɛn nin sran titi’n

Ɔ fata kɛ e klo Ɲanmiɛn nin sran. Like cinnjin kpa ng’ɔ kwla uka e yɛle Biblu’n nun kannganlɛ cɛn kwlakwla’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Mɛn’n i awieliɛ blɛ nga nun’n, maan e su Ɲanmiɛn kpa titi

Andɛ’n, ninnge nga be yolɛ timan tɛ’n be ti sran’m be cinnjin dan tra Ɲanmiɛn sulɛ’n. ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ kpa’m be kle kɛ be yoman sɔ wie-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Mɛn’n i nunnunlɛ’n w’a mantan koko

?Wafa sɛ yɛ Zezi i ndɛ sɔ’n kle kɛ mɛn’n i awieliɛ’n, w’a mantan koko-ɔ? Be tɛli kosan nga nin uflɛ wie’m be su video ng’ɔ suan Mɛn’n i nunnunlɛ’n w’a mantan koko nun.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“An tran minndɛ”

?Ɲanndra nga Zezi buli nun’n, wan nzɔliɛ yɛle yasua ng’ɔ su fa atɔnvlɛ’n, talua ngwlɛlɛfuɛ mɔ be buabuali be wun’n, nin talua sinnglinfuɛ mun? ?I bo yɛle benin?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e kle like suanfuɛ mun wafa nga be kwla siesie be wun’n

I bo bolɛ nun’n, ɔ fata kɛ e uka like suanfuɛ mun naan be wun siesielɛ’n kaci be nzuɛn. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo sɔ-ɔ?