Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | MATIE 14–15

Zezi fali sran kaan sa mannin sran kpanngban aliɛ

Zezi fali sran kaan sa mannin sran kpanngban aliɛ

Afuɛ 32 nun’n, ka naan b’a di Delɛ cɛn’n, Zezi yili atrɛ kun. Atrɛ sɔ’n wo Matie, Marki, Liki yɛ Zan be fluwa’n nun. Atrɛ sɔ’n kunngba cɛ yɛ be nnan’n be kɛnnin i ndɛ-ɔ.

Zezi fali atrɛ ng’ɔ yili cɛn sɔ’n nun’n kpɛli ajalɛ kun ba. Lele nin andɛ’n, ɔ te nanti ajalɛ sɔ’n su.

14:16-21

  • Kannzɛ bɔbɔ kpanwun nnun, nin jue nɲɔn yɛ be o Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be sa nun’n, sanngɛ ɔ seli be kɛ be man sran kpanngban aliɛ.

  • Zezi fali kpanwun nin jue’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn. I sin’n, ɔ fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be tinuntinun yɛ be kusu be fa cɛcɛli sran mun-ɔn.

  • Ng’ɔ ti abonuan’n yɛle kɛ sran kwlaa dili yɛ i wie kali bɔbɔ. Zezi sinnin i sɔnnzɔnfuɛ kaan sɔ’m be lika naan w’a man sran akpi kpanngban aliɛ.

  • Zezi seli kɛ, mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n, ɔ́ fá sran kun síe i sran’m be su naan ɔ man be “aliɛ blɛ ng’ɔ ti i nuan su’n i su.”—Mt 24:45

  • “Sran kpa nanwlɛfuɛ b’ɔ si ngwlɛlɛ’n,” yɛle aniaan nga be kpali be sieli be ngunmin’n be nun sran akpasua kaan kun. Afuɛ 1919 nun’n, Zezi fali be sieli i “sran’m” be su. I “sran mun” yɛle be kwlaa nga be man be aliɛ’n.

  • Zezi sin aniaan akpasua kaan sɔ’n mɔ Ɲanmiɛn kpali be sieli i ngunmin’n be lika naan w’a nanti ajalɛ ng’ɔ kpɛli i ba Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, i su.

?Sran akpasua nga Zezi fa be naan be man sran’m be aliɛ naan b’a su Ɲanmiɛn kpa’n, wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ min ɲin yi be-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla kle kɛ n si junman nga be di’n i su ye-ɔ?