Be su bo jasin fɛ’n awloawlo’m be nun Itali lɔ.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Zuie 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, nin wafa nga e kwla kan e ɲrun mɔ e wun i’n, i su ndɛ nanwlɛ’n é klé sran mun’n. Nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Ɔ anwlɛn’n ti wɛtɛɛ?

?Wafa sɛ yɛ e ɲin su yiyilɛ, nin wun wlawlalɛ’n, be yi wafa nga i anwlɛn’n ti’n i nglo-ɔ? ?Kɛ be se kɛ sran kun i anwlɛn ti wɛtɛɛ i bo yɛle benin?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Kɛ amun ta nda’n, amun di su?

Kɛ Famiɛn Sedesiasi w’a diman nda ng’ɔ tali’n su’n, i sin sa yaya wie’m be juli. ?Afɔtuɛ benin yɛ i sɔ’n man e-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Zoova i wla fi sa ng’ɔ yaci be cɛ’n, be su?

?Sa benin wie mun yɛ Biblu’n kan be ndɛ mɔ be kle kɛ Zoova yaci sa cɛ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ ɔ nin Davidi, nin Manase, nin Piɛli be nantili mɔ i ti’n, e kwla lafi su kɛ ɔ yaci sa cɛ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

?A yaci ɔ bɔbɔ ɔ wun sa cɛ?

Sa e nga e yoli be’n mɔ Zoova w’a yaci w’a cɛ e’n, ɔ kwla yo kekle man e kɛ e yaci sa sɔ mun e cɛ e bɔbɔ e wun. ?Blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ ɔ kwla uka e-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Famiɛn dilɛ’n ti sran nga Ɲanmiɛn kpɛli i’n, i liɛ

Ezekiɛli kannin famiɛn nga Ɲanmiɛn kpɛ́ i’n i ndɛ. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kpɛnnin su Zezi i lika-ɔ? ?Ngue yɛ i sɔ’n kle e Zoova su-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Kɛ e ju sran’m be anuan sin’n, maan e kle kɛ e ayeliɛ’n ti kpa

Kɛ e ju sran’m be anuan sin’n, e kwlá wunmɛn i wlɛ kɛ sran ɲin ta e, annzɛ ɔ su tie ndɛ nga e kan’n. ?Blɛ sɔ’n nun’n, wafa sɛ yɛ é klé kɛ e ayeliɛ’n ti kpa-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Tiri i su ndɛ kun mɔ Zoova kannin yo maan e lafi Zoova nuan ndɛ’n su kpa ekun

Tiri i sacilɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezekiɛli kannin’n kpɛnnin su sɛsɛsɛ.