Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: Nnɛn kpanngɔ nnan nga mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun bé wánndi bé sú be wun su mɔ Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan be ndɛ’n, sran kaka si be su ndɛ’n i kpa. Ɔ kun wie’m be srɛ. Yɛ wie’m be klo kɛ bé sí ndɛ sɔ’n nun kpa.

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 1:3

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kan sa nga ti yɛ nnɛn kpanngɔ nnan’m be wanndilɛ’n kwla yo e ndɛ fɛ’n, i ndɛ.

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu nguan mɔ Ɲanmiɛn mannin e’n niɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 4:11

Ndɛ nanwlɛ’n: Kɛ mɔ nguan’n ti like mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti’n, e bu i like nanndoliɛ. Ɔ maan e sɛsɛ i, yɛ e ɲinfu e su kunman sran. Nanwlɛ, e bu nguan’n i like dan.

?AWLOBO TRANLƐ FƐ’N FIN NGUE? (T-32)

Kosan: Nian fluwa nɲa nga i su kosan’n nin i su tɛlɛ mun. ?Beninfuɛ’n yɛ ɔ ti ɔ liɛ’n su-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Lk 11:28

I fa manlɛ: Fluwa nɲa nga kan wafa nga ndɛ sɔ’n kwla yo wɔ nin wɔ awlobofuɛ’m be ye’n, nin like nga ti yɛ e kwla lafi ndɛ nga Biblu’n kan su’n, be ndɛ.

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.