Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zuɛn 2017

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

?A lafi su kpa kɛ Zoova yía nda ng’ɔ tali be’n, be nuan?

?A lafi su kpa kɛ Zoova yía nda ng’ɔ tali be’n, be nuan?

Zozie nin Salomɔn be kɛnnin i kɛ Zoova yiɛli i nda kwlaa ng’ɔ tali’n, be nuan. (Zoz 23:14; 1Fa 8:56) Ndɛ nga lalofuɛ nanwlɛfuɛ nɲɔn sɔ’m be kannin’n yo maan e kwla lafi Ɲanmiɛn su kpa ekun. —2Ko 13:1; Tit 1:2.

?Wafa sɛ yɛ Zozie blɛ su’n, Zoova yiali nda ng’ɔ tali be’n, be nuan-ɔn? A nin ɔ awlobofuɛ’m be nian video ‘Kasiɛ wie fi nunman lɛ m’ɔ kali ngbɛn ɔn.’ I sin’n, an tɛ kosan nga’m be su: (1) ?Wafa sɛ yɛ amun kwla nian Raabu m’ɔ kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n, i ajalɛ’n su-ɔ? (Eb 11:31; Za 2:24-26) (2) ?Wafa sɛ yɛ Akan i wun ndɛ’n kle kɛ sɛ e ɲinfu e yo ɲin kekle’n i bo gúa tɛ́-ɔ? (3) ?Kannzɛ Gabaɔnfuɛ’m be si alɛ kun kpa’n, sanngɛ ngue ti yɛ be lakali Zozie kpɛkun be nin Izraɛlifuɛ’m be trali aenguɛ-ɔ? (4) ?Kɛ Amɔru famiɛn nnun be fali ndɛ wlali Izraɛlifuɛ’m be sin’n, wafa sɛ yɛ Zoova yiɛli i ndɛ’n i nuan-ɔn? (Zoz 10:5-14) (5) ?Kɛ a dun mmua fali ɔ wun mannin Ɲanmiɛn mɔ a dun mmua yoli i klun sa’n, wafa sɛ yɛ Zoova yiɛli i ndɛ’n i nuan ɔ lika-ɔ?—Mt 6:33.

Sɛ e bu ninnge nga Zoova w’a dun mmua w’a yo be’n, ɔ nin ng’ɔ su yo be’n, ɔ nin ng’ɔ́ wá yó be’n, be su akunndan’n, é láfi su kpa ekun kɛ ɔ́ yía nda ng’ɔ tali be’n, be nuan. —Rɔ 8:31, 32.

?A lafi Ɲanmiɛn su kɛ Zozie sa?