Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zuɛn 2017

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su

Maan e bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su

?Jasin fɛ’n i bolɛ’n w’a yo kekle amun sa nun le? E nun sunman é tɛ́ sú kɛ ɛɛn. ?Ngue ti-ɔ? Atrɛkpa’n, blɛ sunman nun’n, e ndɛ’n loman e jasin fɛ bowlɛ’n nunfuɛ mun, annzɛ be kle e yalɛ, annzɛ kusu ɔ ti kekle man e kɛ e kan ndɛ e kle sran mɔ e simɛn i’n. Nanwlɛ, sa sɔ’m be kwla kpɛ e aklunjuɛ’n i sin. Kusu nn e su “Ɲanmiɛn kun m’ɔ di aklunjuɛ” ɔ. Yɛ ɔ klo kɛ e su i aklunjuɛ su. (1Ti 1:11, NW; Ju 100:2) ?Like nsan benin ti yɛ ɔ fata kɛ e bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su-ɔ?

I klikli’n yɛle kɛ, “jasin fɛ’n” mɔ e bo’n ti’n, sran’m be kwla fa be wla gua like kpa kun su. (Eza 52:7) Afin, andɛ’n, sran’m be leman like kpa kun sa m’ɔ kwla cici be wla-ɔ. Sanngɛ e liɛ’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ nga e bo’n, kwla yo maan e di aklunjuɛ. Kwlaa naan y’a wɔ jasin fɛ’n i bolɛ’n, maan e bu ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó be asiɛ’n su’n, be su akunndan.

I nɲɔn su’n yɛle kɛ, jasin fɛ nga e bo’n sasa sran’m be nguan’n. Afin be mian be ɲin be kaci be aeliɛ tɛtɛ mun kpɛkun be lafi su kɛ bé ɲán anannganman nguan. (Eza 48:17, 18; Rɔ 1:16) Maan ɔ yo e kɛ e su kunndɛ sran wie mɔ b’a mlin’n naan é dé be sa. Kannzɛ wie’m be kplinman su kɛ e de be’n, sanngɛ e su yaciman be nga be klo kɛ bé fíte nun’n, be kunndɛlɛ.—Mt 10:11-14.

I nsan su’n m’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ, kɛ e bo jasin fɛ’n, i sɔ’n manman Zoova. Zoova bu jasin fɛ bolɛ junman nga e di’n i cinnjin kpa. (Eza 43:10; Eb 6:10) Kusu klun ufue su’n, ɔ fɛ i wawɛ’n man e naan y’a kwla di junman sɔ’n. I sɔ’n ti, maan e srɛ Zoova naan ɔ yo maan e di aklunjuɛ. Afin aklunjuɛ’n ti sa nga i wawɛ’n maan sran yo’n, be nun kun. (Ga 5:22) Ɲanmiɛn wawɛ’n kwla yo maan e jran sa nga be kun e srɛ’n be ɲrun kekle kpɛkun e bo jasin fɛ’n yakpa su. (Yo 4:31) Ɔ maan, kannzɛ e jasin fɛ bowlɛ nunfuɛ’m be sɔ e nun o, annzɛ be sɔman e nun o, sanngɛ é dí aklunjuɛ.—Eze 3:3.

?Kɛ amún bó jasin fɛ’n, wafa sɛ yɛ amun klo kɛ amun ɲrun’n, ɔ yo-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a kwla kle kɛ ɔ klun ti jɔwa-ɔ?

AMUN NIAN SUAN BIBLU’N NUN LIKE YƐ BU I SU AKUNNDAN NAAN W’A DI AKLUNJUƐ KƐ LAA’N SA. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Kannzɛ anglo kwlaa nun e fa dɔ kaka e bo jasin fɛ’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Biblu’n nun like suanlɛ titi’n, yɛ ɔ dun mmua yo e cinnjin-ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ n kwla nian Mali i ajalɛ’n su-ɔ?

  • ?Blɛ benin nun yɛ amun fa blɛ be bu Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su akunndan-ɔn?

  • ?Kɛ amún bó jasin fɛ’n, ninnge benin ti yɛ amun di aklunjuɛ-ɔ?