Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e nanti Zoova i mmla’m be su

Maan e nanti Zoova i mmla’m be su

Ɲanmiɛn Zoova kpɛli mmla manmin klɔ sran mun. I wie yɛle kɛ i waan ɔ fata kɛ yasua nin bla yɛ be ja-ɔ. Yɛ kɛ be ko ja’n nán be titi nun. (Mt 19:4-6, 9) Ninnge nga sran’m be yo m’ɔ nin bian nin bla nna i su mmla ng’ɔ kpɛli’n be kɔman likawlɛ’n, ɔ kpɔ be kwlaa. (1Ko 6:9, 10) Nán i ngba-ɔ. Kɛ ɔ ko yo naan ngbaciɛ w’a tran i nvle nunfuɛ mun nin sran onga’m be afiɛn ti’n, ɔ mannin be wun wlawlalɛ nin be wun siesielɛ’n be su afɔtuɛ.—Mml 22:5; 1Ti 2:9, 10.

Andɛ mɛn’n nun’n, sran sunman be nantiman Zoova i mmla’m be su. (Rɔ 1:18-32) Be man sran uflɛ atin kɛ ɔ kle be wafa ng’ɔ fata kɛ be wlawla be wun’n, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ be siesie be wun’n, ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ be nanti’n. Be fa be ayeliɛ tɛtɛ sɔ’m be di be nuan yɛ be nga be yoman kɛ be sa wie’n, be yo be finfin.—1P 4:3, 4.

E mɔ e ti Zoova i Lalofuɛ mun’n, ɔ fata kɛ yakpa su’n, e nanti i mmla’m be su titi. (Rɔ 12:9) ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo i sɔ-ɔ? Ɔ fata kɛ juejue su’n, e kan like ng’ɔ jɔ i klun’n i ndɛ e kle sran mun. Sanngɛ ɔ fata kɛ e bɔbɔ e nanti i mmla’m be su. I wie yɛle kɛ, kwlaa naan y’a wla tralɛ kun annzɛ y’a siesie e wun’n, e kwla usa e wun kɛ: ‘?Tralɛ wafa nga n wla be’n, ɔ nin wafa nga n siesie min wun’n, be kle kɛ n nanti Zoova i mmla’m be su annzɛ n nian mɛn nunfuɛ’m be ayeliɛ’n su? ?Be kle kɛ n sro Ɲanmiɛn? Sɛ e waan é nían flimun wie’n, maan e usa e wun kɛ: ‘Zoova i klun jɔ ninnge nga be yo be flimun sɔ’n nun’n be su? ?Sran benin i ayeliɛ’n yɛ i ɲin fite flimun sɔ’n nun-ɔn? ?Ninnge nga n fa be yiyi min ɲin su’n, be kwla yo naan Zoova i mmla’m be su nantilɛ’n b’a yoman n cinnjin kun? (Ju 101:3) ?Be kwla sanngan min awlofuɛ mun annzɛ sran uflɛ akunndan?’—1Ko 10:31-33.

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e nanti Zoova i mmla’m be su-ɔ? Ɔ ka kan’n, Klist Zezi wá núnnún nvlenvle mun nin klunwifuɛ’m be kwlaa. (Eze 9:4-7) Be nga be yo Ɲanmiɛn i klun sa’n be ngunmin cɛ yɛ bé ká lɛ-ɔ. (1Zn 2:15-17) I ti’n, maan e kle kɛ Zoova i mmla’m be su nantilɛ’n yɛ ɔ ti ajalɛ kpafuɛ’n niɔn, naan be nga be wun sa kpa nga e yo be’n, be manman Ɲanmiɛn.—1P 2:11, 12.

?Wafa nga n wlawla min wun’n mɔ siesie min wun’n kle kɛ mmla benin su yɛ n nanti-ɔ?

AMUN NIAN VIDEO KACI ZOOVA I JANVUƐ: YASUA KUN NIN BLA KUN. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Ngue ti yɛ ɔ ti kpa kɛ e nanti Zoova i mmla’m be su-ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ ba’m be kaan nun yɛ ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be fa Zoova i mmla’m be kle be-ɔ?

  • ?Like nga cɛn wie lele’n Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó mán e’n, wafa sɛ yɛ e kwlaa, ba kanngan o, kpɛnngbɛn o, e kwla uka sran mun naan b’a ɲan wie-ɔ?