Maan e fa blɛ e suan Biblu’n nun like yɛ e bu i su akunndan.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Zuɛn 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, nin wafa nga é kán nguan mɔ Ɲanmiɛn mannin e i su ndɛ nanwlɛ’n é klé sran mun’n. Nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zoova i ndɛ ng’ɔ kan be’n, be kpɛn su sɛsɛsɛ

Babilɔnin klɔ’n i utulɛ nin i sacilɛ ndɛ nga Zeremi kannin be’n, be kwlaa be kpɛnnin su sɛsɛsɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

?A lafi su kpa kɛ Zoova yía nda ng’ɔ tali be’n, be nuan?

Zozie dili lalo seli kɛ kasiɛ nga Zoova tali Izraɛlifuɛ mun’n, wie fi nunman lɛ m’ɔ kali ngbɛn-ɔn. ?É yó sɛ naan y’a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn yía i nda’m be nuan?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Kɛ e tran diin e minndɛ Zoova’n, i sɔ’n uka e naan y’a jran kekle

?Kannzɛ ɲrɛnnɛn’n yoli dan’n, sanngɛ ngue yɛ ɔ ukali Zeremi naan w’a tran diin w’a minndɛ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min wun naan m’an jran min ɲrun lɔ sa’m be ɲrun kekle-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɲanmiɛn i ndɛ’n i kanlɛ’n yoli Ezekiɛli i fɛ

Aolia nun’n, Zoova fali fluwa kun mɔ be ɲɔnɲɔnnin i’n mannin Ezekiɛli, kpɛkun ɔ seli i kɛ ɔ di. ?Wafa sɛ ɔ fata kɛ Ezekiɛli wun sa sɔ’n i wlɛ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su

Ɔ ju wie’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n bolɛ’n kwla yo kekle. Sanngɛ Ɲanmiɛn klo kɛ e su i aklunjuɛ su. ?É yó sɛ naan y’a bo jasin fɛ’n aklunjuɛ su?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Bé síe ɔ nzɔliɛ kɛ á fíte nun?

Aolia nun like nga Ezekiɛli wunnin i’n, i su kpɛnlɛ klikli’n yɛle laa Zerizalɛmun klɔ’n i nunnunlɛ’n. ?Kɛ m’ɔ́ wá kpɛ́n su e blɛ su ekun ti’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e nanti Zoova i mmla’m be su

Ɔ fata kɛ e nanti Zoova i mmla’m be su. ?Wafa sɛ? ?Ngue ti yɛ i sɔ yolɛ’n ti cinnjin dan-ɔn?