Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

‘Zoova, n fa min wla’n n gua ɔ su’

‘Zoova, n fa min wla’n n gua ɔ su’

Kɛ sa o e su, ɔ nin kɛ sa nunman e su’n, ɔ ti cinnjin kɛ e fa e wla’n e guɛ i Zoova su. (Ju 25:1, 2) Afuɛ 732 ka naan Klistfuɛ’m be blɛ’n w’a ju’n, sa kekle kun tɔli Zuifu nga be o Zida mɛn’n nun’n, be su. Sɛ be fa be wla’n be guɛ i Ɲanmiɛn su annzɛ be yomɛn i sɔ’n, sa sɔ’n sali be niannin. Sa ng’ɔ juli’n man e afɔtuɛ kpanngban kpa. (Rɔ 15:4) Sɛ amun wie video ‘Zoova, n fa min wla’n n gua ɔ su’: I bue wie mun i nian’n, amun tɛ kosan nga’m be su.

  1. ?Sa kekle benin yɛ ɔ tɔli Ezekiasi su-ɔ?

  2. ?Blɛ mɔ Asirifuɛ’m be waan bé sín yía klɔ’n, wafa sɛ yɛ Ezekiasi nantili afɔtuɛ ng’ɔ o Nyanndra Mun 22:3 nun’n su-ɔ?

  3. ?Ngue ti yɛ Ezekiasi w’a buman akunndan kɛ be fa be wun be man Asirifuɛ mun annzɛ be nin Ezipti be tra aenguɛ-ɔ?

  4. ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ’m be kwla nian Ezekiasi i ayeliɛ kpa’n su-ɔ?

  5. e tinuntinun e fa e wla’n e guɛ i Zoova su annzɛ e yomɛn i sɔ’n, sa wie’m be tɔ e su naan i ɲin w’a fite. ?Sa benin mun-ɔn?

Klɛ sa nga be nun’n, a kwla kle kɛ a fa ɔ wla’n guɛ i Zoova su.