Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Be su bo jasin fɛ’n Gannan lɔ

KLISTFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Zanvie 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, ɔ nin wafa nga é kán ndɛ nanwlɛ m’ɔ kle kɛ mɛn’n su w’a wie’n é klé sran mun’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su kpɛ ɔ liɛ ba.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zoova niɛn i sufuɛ’m be lika

Zoova ti kɛ sran m’ɔ sɔ aofuɛ nun kpa’n sa. I sulɛ nun’n, ɔ fa ninnge kaka kpa mɔ be ti kɛ aliɛ sa’n, fa man e. Be kpa liɛ’n, like uflɛ fi i kpa tomɛn i.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Famiɛn kun ɔ́ nían mmla’n su ɔ́ síe mɛn’n”

Famiɛn’n mɔ yɛle Zezi’n, ɔ man e asɔnun kpɛnngbɛn mun. Be nian bua fa’n i lika. Be fɔnvɔ i, yɛ be kle i atin.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ezekiasi ɲɛnnin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nuan like

Asirifuɛ’m be kunndɛli kɛ bé yó naan nán Zuifu’m be nin be kun naan be fa be wun be mɛn i. Sanngɛ Zoova sunmɛnnin i anzi’n naan w’a de Zerizalɛmufuɛ mun.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

‘Zoova, n fa min wla’n n gua ɔ su’

Kɛ sa o e su, ɔ nin kɛ sa nunman e su’n, ɔ ti cinnjin kɛ e fa e wla’n e guɛ i Zoova su. ?Wafa sɛ yɛ Ezekiasi kleli kɛ ɔ fɛ i wla gua Ɲanmiɛn su-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sran nga w’a fɛ’n Zoova mɛn i wunmiɛn

Wafa nga anunman ɲin’n tu kɔ mmua kpa’n, ɔ ti sunnzun ase klanman kpa. Ɔ kle e wafa nga e kwla fa wunmiɛn nga Ɲanmiɛn man e’n, e su i titi’n.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Nán ɔ wla fi ɔ niaan Klistfuɛ nga be kle be yalɛ’n be ti srɛlɛ

?Wafa sɛ yɛ e kwla srɛ Ɲanmiɛn e suan e niaan Klistfuɛ nga be su kle be yalɛ’n nvle uflɛ nun’n, be bo-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zoova ti Ɲanmiɛn kun mɔ i ndɛ’m be kpɛn su-ɔ

Afuɛ 200 ka naan b’a fa Babilɔnin klɔ’n, Ɲanmiɛn Zoova sinnin Ezai i lika yiyili sa nga bé wá jú’n, be nun.