Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Anzi’m be o lɛ sakpa?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ju 103:20

I fa manlɛ: Anzi’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga yiyi nun. Kpɛkun sɛ anzi’m be kwla uka e o, annzɛ be kwlá ukaman e o, ɔ kɛn i ndɛ.

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?A bu i kɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n nin siansifuɛ’m be liɛ’n, be sansan be wun?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Eza 40:22

Ndɛ nanwlɛ: Ninnge nga siansifuɛ’m be suan be su like’n, be su ndɛ nga Biblu’n kan’n ti nanwlɛ.

FLUWA NGA E FA YIA SRAN MUN ASƆNUN AƝIA’M BE BO’N (inv)

I fa manlɛ: N klo kɛ ń yía wɔ aɲia kun bo. Ndɛ nga bé yíyí nun’n taka Biblu’n su. A su tuɛmɛn i ti sika. Bé yó i e aɲia yowlɛ’n nun lɔ. [Fa sran’m be yialɛ fluwa kun mɛn i. I sin’n, kle i dɔ nin lika nga amun yo Fue cɛn annzɛ Mɔnnɛn cɛn aɲia’n fluwa’n su. Kpɛkun bo ndɛ nga bé yíyí nun’n su kle i.]

Kosan: ?W’a ɔ e aɲia sua kun nun le? [Sɛ ɔ nin i fata’n, bo video ?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ-ɔ? kle i.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.