Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EZEKIƐL 42–45

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n w’a taka kpa kɛ laa’n sa!

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n w’a taka kpa kɛ laa’n sa!

Ɲanmiɛn i sua’n mɔ Ezekiɛli wunnin i aolia nun’n ɔ kle Zuifu nga be trali be ɔli’n mɔ be su Ɲanmiɛn kpa’n be kɛ Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n wá táka kpa ekun. I sɔ’n kleli be ekun kɛ, kɛ bé sú Zoova’n, ɔ fata kɛ be nanti i mmla’m be su sɛsɛsɛ.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m bé wá fá Zoova i mmla’m bé klé nvlefuɛ mun.

44:23

Wafa nga sran kpa nanwlɛfuɛ’n m’ɔ si ngwlɛlɛ’n kleli e like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ timan kpa’n, klɛ be nun wie mun. (kr-F 110-117)

Nvlefuɛ’m bé wá súan be nga be dun be ɲrun’n be bo.

45:16

?Ngue yɛ e kwla yo e suan asɔnun kpɛnngbɛn’m be bo-ɔ?