Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: Sran wie’m be waan Biblu’n nun ndɛ’n w’a yo lalafuɛ ndɛ. Sanngɛ wie’m be waan be di su dɔ nga su-ɔ, ɔ te yo ye. ?Yɛ ɔ li? ?A bu i sɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 2Ti 3:16, 17

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga fa e ɲin sie i Biblu’n nun ngwlɛlɛ ndɛ wie mun mɔ be kwla uka e’n, be su. Yɛ ɔ kle e wafa nga e kwla kanngan Biblu’n nun naan y’a ɲɛn i su ye’n.

 

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?Ngue yɛ yasua kun nin i yi be kwla yo naan be klun w’a jɔ kpa-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ef 5:33

Ndɛ nanwlɛ: Kɛ be nga b’a ja’n be klo be wun yɛ be ɲin yi be wiengu’n, be aja’n taka kpa.

 

?A BU I KƐ MƐN’N YÓ SƐ E ƝRUN LƆ?

Kosan: ?A bu i kɛ mɛn’n yó sɛ e ɲrun lɔ? ?Mɛn’n ká kɛ nga sa tititi? ?Ɔ́ yó tɛ kɔ́ i ɲrun? ?Annzɛ ɔ́ yó kpa?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 21:3, 4

I fa manlɛ: Fluwa nɲa nga i bue 2 su nun’n, Biblu’n kan ndɛ kun. Ndɛ sɔ’n wo Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4 nun. ?A wun i? Ɲanmiɛn wá yó maan e su sa’m be kwlaa bé wíe. Wie’n bɔbɔ’n su tranman lɛ kun! ?Ɔ yoman ɔ fɛ? [Wlɛ i fanngan naan ɔ kanngan ndɛ’n i onga’n nun.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.