Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e yo Biblu’n i akua’m be cɛcɛ

Maan e yo Biblu’n i akua’m be cɛcɛ

Zezi seli kɛ: “N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, an kusu nán an de like fi.” (Mt 10:8) Ndɛ sɔ’n ti’n, kɛ e fa Biblu’n annzɛ Biblu’n i akua mun e man sran mun’n, e deman be sika. (2Ko 2:17) Nán kɛ fluwa sɔ’m be nun ndɛ’m be timan nanwlɛ yɛ be timan cinnjin ti-ɔ. Be nun ndɛ’m be fin Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. Kɛ é yí be’n mɔ é fá be kó mán asɔnun nga be o mɛn wunmuan’n nun’n, e fɛ kpa yɛ e bo i wun kalɛ dan. I sɔ’n ti’n, nga e sa miɛn i wun kpa’n yɛ ɔ fata kɛ e fa-ɔ.

Kɛ é fá fluwa mun é mán sran mun’n, ɔ fata kɛ e yo i ngwlɛlɛ su. Kɛ é bó jasin fɛ’n lika nga sran’m be sɔn lɛ bɔbɔ’n, ɔ fata kɛ e yo i ngwlɛlɛ su wie. (Mt 7:6) Nán e fa fluwa mun e cɛcɛ sran mun ngbɛn sa. Sanngɛ maan e mian e ɲin naan e nin be e koko yalɛ. I liɛ’n, é kwlá síe be nga bé sɔ́ Ɲanmiɛn ndɛ’n nun klanman’n be nzɔliɛ. Kosan’m be o kuku ng’ɔ suan ndɛ nga bo’n, i nun. ?A kwla tɛ be nun kun su kɛ, ɛɛn? Sɛ a kwlá wunmɛn i wlɛ kɛ sran’n sɔ ndɛ’n nun klanman’n, ɔ flunman kɛ a mɛn i fluwa nɲa kun. Sanngɛ, sɛ i waan e mɛn i periodiki annzɛ e fluwa’m be nun kun’n, maan e fa mɛn i aklunjuɛ su.—Nya 3:27, 28.