Aniaan talua kun su di suklu lɔ junman kun i wiengu suklu ba’m be ɲrun.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Fevrie 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, ɔ nin ndɛ nanwlɛ ng’ɔ kle like nga be nga be o aja nun’n bé yó naan b’a di aklunjuɛ’n. Nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Kɛ e ɲin yi Zoova’n, e ɲɛn i su ye dan

Klolɛ su Ɲanmiɛn Zoova kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

E ti’n, Klist wunnin ɲrɛnnɛn

Satan kpɛli akplowa kun ba. I waan sɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be sa mian’n, bé kpɔ́ci i. Zezi i wie’n kpɛli ndɛ’n nun. I sɔ’n ti’n, Zoova i klun sa’n kpɛnnin su.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Uka ɔ mma mun naan be lafi su kpa kɛ sran kun yɛ ɔ yili ninnge mun-ɔn

?Amun mma’m be klun lɔ’n, wafa sɛ yɛ nguan nun tranlɛ’n boli i bo-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ amun kwla uka be naan b’a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ yili ninnge mun-ɔn?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

‘Kan afuɛ nga Zoova ɔ́ yó sran’m be ye’n i ndɛ’

?Afuɛ nga Zoova ɔ́ yó sran’m be ye’n ti afuɛ jrɛiin sa? ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ blɛ sɔ’n ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n bolɛ blɛ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e yo Biblu’n i akua’m be cɛcɛ

Kɛ é yí Biblu’n i akua’m mɔ é fá be kó mán asɔnun nga be o mɛn wunmuan’n nun’n, e fɛ kpa yɛ e bo i wun kalɛ dan. I ti’n kɛ é fá mán’n, maan e yo i ngwlɛlɛ su.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ uflɛ’n be ti’n, sran’m be wun wá blíblí be

Ɲanmiɛn waan ɔ́ yí “ɲanmiɛn ng’ɔ la nglo lɔ plaii’n, nin asiɛ’n be uflɛ.” ?I su ye benin yɛ e ɲɛn i andɛ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Like nga ɔ ɲin wo i sin ti’n, di aklunjuɛ

Like nga e ɲin wo i sin’n ti kɛ mmeli’n i blalɛ mɔ be fa jrɛn i’n sa. Nda nga Ɲanmiɛn tali e’n, be su akunndan bulɛ’n yo maan blɛ kekle nun’n, e kpɔnzɔman.