Be su bo jasin fɛ’n Siera Leɔnin lɔ gua kun bo.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Desanblu 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, nin Ɲanmiɛn dunman’n i su ndɛ nanwlɛ nga é kán klé sran mun’n. Nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Fa ɔ wun mantan Zoova kwlaa naan i ya cɛn dan’n w’a ju

Kɛ ɔ ko yo naan Zoova w’a sasa e i ya cɛn dan’n nun’n, ɔ fata kɛ e nanti afɔtuɛ nga Sofonin mannin’n su.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

‘Tra Zuifu kunngba cenje i wun tralɛ’n i nuan su’n’

Nvle kwlaa nunfuɛ’m be ba kɛ be nin Klistfuɛ nga Zoova kpali be sieli be ngunmin’n, bé sú Zoova. ?Wafa nga e suan Klistfuɛ sɔ’m be bo’n, i wie yɛle benin?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e bo jasin fɛ’n kle e jasin bowlɛ nunfuɛ’m be kwlaa

E klo kɛ é bó jasin fɛ’n é klé e jasin bowlɛ’n nunfuɛ’m be kwlaa. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo i sɔ-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ka “oka bue nnyɔn’m be afiɛn kongo’n nun”

?Ngue yɛle “oka bue nnyɔn’m be afiɛn kongo’n”? ?Wafa sɛ yɛ sran’m be wanndi be sin oka bue nɲɔn sɔ’m be afiɛn kongo’n nun mɔ be ka lɔ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Ninnge uflɛ wie mɔ é súan be su like e lemɔcuɛ afiɛn aɲia’n i bo’n

Ɛntɛnɛti su Biblu Les Saintes Écritures-Traduction du monde nouveau, édition d’étude i nun ndɛ nga be yiyili nun’n, suan be naan a nin Zoova amun afiɛn mantan.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Wafa nga a nin ɔ yi annzɛ ɔ wun be tran’n, Zoova i klun jɔ su?

Malasi blɛ su’n, be nga be bu be yi annzɛ be wun’n i lufle’n, sulɛ nga be su Zoova’n, ɔ ti ngbɛn. ?Wafa sɛ yɛ be nga be o aja nun andɛ’n be kwla tran klanman-ɔn?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

? Klolɛ i kpafuɛ’n yɛle benin?

Zoova kloman kɛ be nga b’a ja’n be yra. I ti’n, ɔ mannin Klistfuɛ’m be afɔtuɛ wie mun naan b’a ɲan bla annzɛ bian kpa b’a ja, naan b’a di aklunjuɛ be aja’n nun.