Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e sɔ be nun klanman

Maan e sɔ be nun klanman

?Wan mun-ɔn? Be kwlaa nga be ba e aɲia’m be bo’n, maan ɔ yo be nga be ba uflɛuflɛ’n annzɛ be nga be ba titi’n. (Rɔ 15:7; Eb 13:2) Ɔ kwla yo e niaan Klistfuɛ kun m’ɔ fin nvle uflɛ nun’n, annzɛ e niaan Klistfuɛ kun m’ɔ yacili jasin bolɛ w’a cɛ’n m’ɔ su ba aɲia’m be bo siɛn’n. ?Sɛ ɔ ti wɔ’n, wafa sɛ yɛ ɔ wun yó wɔ-ɔ? ?Á sú kloman kɛ be sɔ ɔ nun klanman? (Mt 7:12) Ɔ maan, sɛ a mian ɔ ɲin ju Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ndɛ nun naan w’a yo sran’m be like kwlaa naan aɲia’n w’a bo i bo’n, ɔ nin kɛ aɲia’n ko wie’n, ɔ ti kpa. Kɛ e yo sɔ’n aɲia’n bo lɔfuɛ’m be wun kpaja be yɛ e klo be wiengu kpɛkun i sɔ’n manman Zoova. (Mt 5:16) I yo, atrɛkpa’n e nin aɲia’n i bo lɔfuɛ’m be tinuntinun e su kwlá kokoman yalɛ. Sanngɛ sɛ e kwlaa e yo like ng’ɔ fata kɛ e yo’n, e tinuntinun é sé kɛ be sɔli e nun kpa. *

Nán blɛ ng’ɔ ti i liɛ ngunmin kun’n, kɛ e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo lɔ’n sa’n, i nun yɛ ɔ fata kɛ e sɔ sran’m be nun kpa-ɔ. Ɔ fata kɛ e yo i sɔ blɛ kwlaa nun. Sɛ be nga be ba uflɛuflɛ’n be wun kɛ e mɔ e ti Klistfuɛ’n e klo e wun yɛ e klo be wie’n, be kwla manman Ɲanmiɛn. Kpɛkun be kwla kaci Zoova i sufuɛ wie.—Zn 13:35.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Be nga be tuli be asɔnun’n nun’n, annzɛ be bɔbɔ be waan be suman Zoova kun’n, Biblu’n manman e atin kɛ e fa e wun mantan be.—1Ko 5:11; 2Zn 10.