Zoova fali sran mun sunnzunnin figie mma

24:5

  • Zuifu nga be trali be ɔli Babilɔnin’n, be nunfuɛ nga b’a kpɔciman Zoova’n, be nzɔliɛ yɛle figie mma kpa mun.

24:8

  • Famiɛn Sedesiasi nin be nga be yoli ninnge nga be ti tɛ’n, be nzɔliɛ yɛle figie mma nga be timan kpa’n.

?É yó sɛ naan y’a ɲan awlɛn kun mɔ be fa si Zoova-ɔ?

24:7

  • Sɛ e suan Zoova i Ndɛ’n naan e fa su’n, ɔ́ mán e awlɛn mɔ be fa si i-ɔ.

  • Ɔ fata kɛ e bu e klun lɔ e nian naan sɛ konvi tɛ wie o lɔ’n, annzɛ nzuɛn tɛ wie o e nun’n, e wlɛ i ase naan e nin Zoova e afiɛn w’a saciman.

Bu kosan nga’m be su akunndan: ?N le awlɛn kun mɔ be fa si Zoova’n? ?Ń yó sɛ naan m’an ɲɛn i sɔ awlɛn’n?