Be su sɔ aniaan bla kun m’ɔ su ba aɲia’m be bo ekun’n i nun.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Avrili 2017

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, nin wafa nga é kán Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ nanwlɛ’n é klé sran mun’n, nian be su klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Man Zoova i atin naan ɔ kaci ɔ akunndan’n nin ɔ aeliɛ’n

Sɛ Ufuɛ Kpafuɛ’n yo maan e nzuɛn’n kaci, sanngɛ ɔ fata kɛ e kusu e mian e ɲin wie.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e sɔ be nun klanman

Sran kwlaa ng’ɔ ba e aɲia’m be bo’n, ɔ fata kɛ ɔ wun kɛ e mɔ e ti Klistfuɛ’n, e klo e wun yɛ e klo i. ?Aɲia’m be bo lɔ’n, á yó sɛ naan sran’m b’a wun be wun fɛ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Amun le awlɛn kun mɔ be fa si Zoova’n?

Zeremi ndɛ tre 24 nun’n, Ɲanmiɛn Zoova fali sran mun sunnzunnin figie mma. ?Wan mun yɛ be ti figie mma kpa mun-ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ be sa andɛ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

A kwla uka Klistfuɛ ng’ɔ yacili jasin fɛ bolɛ’n w’a cɛ’n

Be nga be yacili jasin fɛ bolɛ’n w’a cɛ’n, be ndɛ te yo Zoova i cinnjin. ?Wafa sɛ yɛ e kwla uka be naan b’a sa be sin asɔnun’n nun-ɔn?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

E yo yakpafuɛ kɛ Zeremi sa

Zeremi seli sran’m be kɛ bé wá núnnún Zerizalɛmun klɔ’n. ?Ngue yɛ maan ɔ kwla yoli yakpafuɛ blɛ kwlaa sɔ’n nun-ɔn?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Ɲanmiɛn manmanlɛ jue’m be wla e yakpa

Zaksɛnaozɛnin bisua’n nun lɔ’n, jue nga aniaan’m be toli’n wlali be fanngan. Blɛ kekle nun’n, sɛ e to jue sɔ mun’n, é ɲán fanngan.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zoova dun mmua kannin aenguɛ uflɛ’n i tralɛ’n i ndɛ

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o aenguɛ uflɛ’n nin aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be trali’n be afiɛn-ɔn? ?Ngue ti yɛ aenguɛ uflɛ’n i su ye liɛ’n ti anannganman-ɔn?