Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: Ɔ ju wie’n, e kunndɛ kɛ be fɔnvɔ e. ?Sanngɛ, wan yɛ ɔ kwla fɔnvɔ e ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 2Ko 1:3, 4

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kan wafa nga Ɲanmiɛn fɔnvɔ e’n, i ndɛ.

 

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?Kɛ sran wu’n, ɔ kɔ ninfan?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 11:11-14

Ndɛ nanwlɛ’n: Kɛ sran kun ko wu’n, i ɲin nunman su kun. Ɔ maan ɔ fataman kɛ e bu i kɛ i ɲin o su lika uflɛ naan i sɔ’n kun e srɛ. Zezi fali wie’n sunnzunnin lafilɛ. Kɛ ng’ɔ fa tinngeli Lazali sa’n, ɔ́ ‘tínnge’ e awlɛn su sran nga be wuli’n naan b’a tran nguan nun asiɛ’n su wa ekun.—Eza 26:19.

 

FLUWA NGA E FA YIA SRAN MUN ASƆNUN AƝIA’M BE BO’N (inv)

I fa manlɛ: N klo kɛ ń yía ɔ nzra nun ijɔlɛ kun bo. A su tuɛmɛn i ti sika. É tíe i e asɔnun aɲia yowlɛ’n nun lɔ. [Fa sran’m be yialɛ fluwa kun mɛn i. I sin’n, kle i dɔ nin lika nga amun yo Fue annzɛ Mɔnnɛn cɛn aɲia’n m’ɔ o fluwa’n su’n, yɛ bo ijɔlɛ’n i flɛlɛ’n su kle i.]

Kosan: ?W’a ɔ e aɲia sua kun nun le? [Sɛ ɔ nin i fata’n, bo video ?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ? kle i.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.