Aniaan’m be su yia sran mun aɲia bo.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Ɔktɔblu 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ndɛ nga e kwla kan naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n. Yɛ wafa nga e kwla fa fluwa nga e fa yia sran mun asɔnun aɲia’m be bo’n, e yia sran mun’n. Kpɛkun wafa nga é kán like nga kɛ e wu’n e kaci’n i su ndɛ nanwlɛ’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su naan kpɛ ɔ liɛ ba.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Zoova i su yɛ lafi-ɔ”

Nyanndra Mun 3 waan e lafi su kɛ e wla mɔ e fa gua Zoova su’n, ɔ su kaman ngbɛn. ?Á yó sɛ naan w’a wun i wlɛ kɛ Zoova i su yɛ a lafi ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Nán wɔ anwlɛn’n kaci i su”

Nyanndra Mun ndɛ tre 7 kan wafa nga gbanflɛn kun tɔli sa tɛ nun’n, i ndɛ. Afin i anwlɛn’n w’a tranman Zoova i mmla’n su kun. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa tu e wun fɔ ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Akunndan’n ti kpa tra sika ɔkwlɛ

Nyanndra Mun 16 se kɛ akunndan’n ti kpa tra sika ɔkwlɛ. ?Ngue ti yɛ akunndan nga Ɲanmiɛn man’n ti kpa dan sɔ ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é tɛ́ kosan’m be su kpa’n

Kɛ sran kun tɛ kosan’m be su kpa’n, i sɔ’n wlɛ i bɔbɔ nin asɔnun nunfuɛ’m be fanngan. ?Kosan su tɛlɛ ng’ɔ ti kpa’n yɛle benin?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Maan e yo naan e nin sran mun e nuan sɛ titi

Like kun ti yɛ e mɔ e ti Zoova sufuɛ’n e tran klanman ɔn. Kɛ ndɛ kun yo e ya’n e kwla fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n e gua e wla ase naan e nin e niaan mun y’a ti e wun aniɛn.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Atin b’ɔ ti klanman bɔ bakan’n ko fa su’n, kle i”

?Kɛ bé klé ba’m be like’n, ngue ti yɛ be fɔ tulɛ’n ti cinnjin ɔn? Nyanndra Mun 22 man siɛ nin niɛn’m be afɔtuɛ kpakpa wie mun.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

?Fluwa kpe kan ng’ɔ kan ɛntɛnɛti adrɛsi JW.ORG i ndɛ’n, a fa di junman?

Blɛ kwlaa nga a ɲɛn i wun atin’n, fa fluwa kpe kan ng’ɔ kan e ɛntɛnɛti adrɛsi’n i ndɛ’n, man sran mun naan be ɲin tran Ɲanmiɛn Ndɛ’n nin e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su.