I SIESIELƐ
Text
Image

(Nyanndra Mun 4:18)

 1. 1. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be waan bé sí Klist,

  I m’ɔ cici ɲrɛnnɛnfuɛ’m be wla’n.

  Ɲanmiɛn i wawɛ’n kleli kɛ Mɛsi’n bá,

  Ɔ́ wá yó naan sran’m be ɲan be ti.

  Blɛ sɔ’n w’a ju siɛn’n, Mɛsi’n su di famiɛn,

  Sa nga be ju’n be kle sɔ weiin.

  I sɔ sa mɔ e si be’n ɔ yo e fɛ,

  Anzi’m be waan bé sí sa sɔ’n wie!

  (I SU SƆLƐ)

  E atin’n ti weiin kpa tra laa liɛ’n,

  E su nanti wia klengle’n nun.

  Zoova su yi ninnge wie’m be nglo,

  Ɔ kle e atin cɛn kwlakwla.

 2. 2. E Min’n sieli junman difuɛ nanwlɛfuɛ’n,

  Ɔ sin i ja nun man e aliɛ.

  Nanwlɛ ndɛ’n i kannin’n w’a kpaja kpa siɛn’n,

  Ɔ wluwlu e wunnɛn’n i ngba nun.

  Kɛ atin’n ti weiin mɔ e ja’n taka kpa’n,

  Wia klengle kpa nun’n, e nanti.

  Nanwlɛ’n fin Zoova ti’n asenna’n ti liɛ,

  É tú e klun nánti i mmla’n su.

  (I SU SƆLƐ)

  E atin’n ti weiin kpa tra laa liɛ’n,

  E su nanti wia klengle’n nun.

  Zoova su yi ninnge wie’m be nglo,

  Ɔ kle e atin cɛn kwlakwla.