Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 JUE 151

Ɔ́ flɛ́ be

Kle nga be tie'n kun
Ɔ́ flɛ́ be
I SIESIELƐ

(Zɔb 14:13-15)

 1. 1. Nguan’n ti kɛ nzue kpukpuwa m’ɔ cɛman’n

  Kpɛkun ɔ sin ndɛndɛ kpa.

  Like nga e sunnzun’n ɔ fi e sa.

  E le muɛn yɛ e wla bo.

  ?Sɛ sran wu’n, ɔ́ kwlá cɛ́n nguan ekun?

  Nda nga Ɲanmiɛn tali’n yɛ:

  (I SU SƆLƐ)

  Sɛ ɔ flɛ’n, ɔwuliɛ’m bé sró.

  Kpɛkun bé ɲán nguan ekun.

  Ninnge nga ɔ yili be’n,

  I ɲin o be ngba be sin.

  Ɔ maan an lafi Zoova su,

  I ti’n e kwla jran kekle.

  É ɲán anannganman nguan,

  Afin y’ɔ yili e ɔ.

 2. 2. Sɛ bɔɔ Ɲanmiɛn i janvuɛ mun be wu’n,

  I wla su fi’a be su le.

  Be nga mɔ wie’n w’a de be e sa nun’n

  Ɲanmiɛn waan ɔ́ tínnge be.

  E nin be é wá dí aklunjuɛ dan.

  Mɛn klanman’n nun tititi.

  (I SU SƆLƐ)

  Sɛ ɔ flɛ’n, ɔwuliɛ’m bé sró.

  Kpɛkun bé ɲán nguan ekun.

  Ninnge nga ɔ yili be’n,

  I ɲin o be ngba be sin.

  Ɔ maan an lafi Zoova su,

  I ti’n e kwla jran kekle.

  É ɲán anannganman nguan,

  Afin y’ɔ yili e ɔ.