Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

N lafi su

N lafi su

(Jue Mun 27:13)

Fa wie:

 1. 1. ?Wan ti yɛ srɛ kún min-ɔn?

  ?Ngue ti yɛ ń úsu-ɔ?

  Sɛ Zoova jin min sin’n,

  Like fi kwlá yo’a min.

  N si kɛ Ɲanmiɛn o min sin.

  (I SU SƆLƐ)

  N lafi su kɛ saan min liɛ ɔ́ yó ye.

  N lafi su kɛ n kwla jran kekle.

  Sɛ Zoova o min sin’n,

  N sroman like fi.

  Min Ɲanmiɛn’n ɔ́ úka min titi.

  N lafi su.

 2. 2. Laa Ɲanmiɛn i sufuɛ mun,

  Be lafili Ɲanmiɛn su.

  Be trali be awlɛn.

  I sɔ’n su yoman ngbɛn.

  Sran ngba wá wún kɛ b’a ɲan nguan.

  (I SU SƆLƐ)

  N lafi su kɛ saan min liɛ ɔ́ yó ye.

  N lafi su kɛ n kwla jran kekle.

  Sɛ Zoova o min sin’n,

  N sroman like fi.

  Min Ɲanmiɛn’n ɔ́ úka min titi.

  N lafi su.

  (I BO GUALƐ)

  N lafi su kɛ min Ɲanmiɛn’n dé min.

  N lafi su kɛ ń dí ye.

  N jran kekle,

  Ɲanmiɛn su mɔ n lafi’n ti.

  Yɛ n kwla like kwlakwla yo.

 3. 3. N wun ninnge kpakpa nga

  Ɲanmiɛn wá yó mán min’n.

  Maan n yo yakpa.

  Afin ɔ cɛ kaan sa

  Zoova wá kwlɛ́ i kpɔfuɛ mun.

  (I SU SƆLƐ)

  N lafi su kɛ saan min liɛ ɔ́ yó ye.

  N lafi su kɛ n kwla jran kekle.

  Sɛ Zoova o min sin’n,

  N sroman like fi.

  Min Ɲanmiɛn’n ɔ́ úka min titi.

  N lafi su.

  N lafi su.

(Nian Ebr. 11:1-40 nun wie.)