Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 7

?Wafa sɛ yɛ e yo e aɲia mun ɔn?

?Wafa sɛ yɛ e yo e aɲia mun ɔn?

Nouvelle-Zélande

Japon

Ouganda

Lituanie

Klistfuɛ klikli’m be aɲia’m be bo’n, be to jue, be srɛ Ɲanmiɛn, be kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun yɛ be koko su yalɛ. Be yoman like uflɛ fi ukaman su. (1 Korɛntfuɛ Mun 14:26) I kunngba’n yɛ á wún i Zoova i Lalofuɛ’m be lɔ ɔ.

Like nga be kle’n taka Biblu’n su yɛ be kwla nanti su. Le mɔcuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yia be tie nzra nun ijɔlɛ kun. Ijɔlɛ sɔ’n kle wafa nga e blɛ liɛ nga nun’n, Biblu’n nun mmla’m be kwla uka e’n. Ɔ di miniti 30. Kɛ ijɔfuɛ’n kánngan Biblu’n nun’n, e kwla nian e bɔbɔ e liɛ’n nun wie. I sin’n, be fa dɔ kun be suan “Sasafuɛ Tranwlɛ’n” i nun like. Sran kwlaa nga ɔ klo’n, ɔ kwla tɛ kosan’m be su wie. Like suanlɛ sɔ’n uka e naan y’a kwla nanti Biblu’n nun mmla’m be su. Mɛn wunmuan’n nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun 100.000 tra su’n be nun’n, be suan fluwa kunngba sɔ’n i nun like.

Be uka be naan b’a si like kle kpa. Le mɔcuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yia likawlɛ be yo aɲia kun ekun. I liɛ’n be yo i nnɔsua nun. Be kpɛkpɛli aɲia sɔ’n nun nsan. I klikli’n, yɛle Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ’n. Ɔ di miniti 30. Kosan nga be usa’n, be su tɛlɛ’n yo maan e wun Biblu’n nun mmla mun, ɔ nin e ɲrun lɔ sa mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n be wlɛ kpa. I nɲɔn su’n, yɛle Ɲanmiɛn junman dilɛ suklu’n. Ɔ di miniti 30. Kɛ ɔ́ bó i bo’n, Biblu’n i lika kun mɔ nzrafuɛ’m be dun mmua kanngannin nun naan b’a ba aɲia’n i bo’n, be koko su yalɛ. I sin’n, be nga be klɛli be dunman suklu sɔ’n nun’n mɔ be mannin be junman kɛ be di i cɛn sɔ nun’n, be wa di be junman’n. Kɛ ɔ ko yo naan suklu ba’m b’a si kanngan kpa, naan b’a si nzra nun ijɔ kpa wie’n, aniaan bian kun man be afɔtuɛ. (1 Timote 4:13) Aɲia kasiɛn’n yɛle Junman dilɛ aɲia’n. Ɔ di miniti 30. Nzrafuɛ’m be ɲrun ijɔlɛ ɔ nin sa’m be nglo yilɛ, yɛ kosan usalɛ nin i su tɛlɛ’m be o nun. I kwlaa sɔ’n uka e naan y’a si sran’m be like kle.

Sɛ a tran Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n, wafa nga be kle Biblu’n nun like lɔ’n, ɔ́ yó ɔ ɲɛnmɛn kpa.Zan 6:45.

  • ?Ngue like yɛ be kle i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ ɔ?

  • ?Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia beninfuɛ’n yɛ a kunndɛ kɛ á trɛ́n i bo koko nga nun ɔn?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

AƝIA MUN

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

Ɔ bɔbɔ ko nian lɔ naan w’a wun i.