Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 10

?Ngue yɛle awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ’n?

?Ngue yɛle awlobofuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ’n?

Corée du Sud

Brésil

Australie

Guinée

Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, Zoova waan awlobofuɛ’m be su i awlo lɔ, naan be nin i be afiɛn’n mantan kpa naan awlobo’n nunfuɛ’m be bɔbɔ be afiɛn’n mantan kpa wie. (Mmla’n 6:6, 7) I sɔ’n ti yɛ le mɔcuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fa blɛ be su Ɲanmiɛn awlo lɔ’n niɔn. Blɛ fɛfɛ sɔ’n nun’n, be koko Biblu’n nun ndɛ wie m’ɔ kwla uka be’n, be su yalɛ. Kannzɛ bɔbɔ ɔ ngunmin yɛ a tran’n, sanngɛ a kwla sie blɛ suan Biblu’n nun like le mɔcuɛ kwlaa.

Ɔ ti blɛ kun mɔ be fa be wun mantan Ɲanmiɛn kpa ɔ. “An fa amun wun mantan Nyanmiɛn, yɛ i kusu fɛ́ i wun mántan amun-ɔn.” (Zak 4:8) Sɛ e suan Zoova i sran’n i wafa nga ɔ ti’n, ɔ nin ninnge nga ɔ yo be’n, be su like Biblu’n nun’n, é sí i kpa. Like nga awlobofuɛ’m be kwla fa bo be awlo lɔ Ɲanmiɛn sulɛ’n i bo’n, yɛle Biblu’n nun kannganlɛ likawlɛ’n. Ɔ kwla yo le mɔcuɛ’n nun Biblu’n i bue nga bé kɛ́nngɛn i Ɲanmiɛn junman dilɛ suklu’n i bo lɔ’n, i nun kannganlɛ. Be kwla cɛcɛ nun man awlobofuɛ’m be tinuntinun, kpɛkun be kwla koko i nun afɔtuɛ’m be su yalɛ.

Ɔ ti blɛ kun mɔ awlobofuɛ’m be afiɛn’n mantan kpa ɔ. Sɛ yasua kun nin i yi, annzɛ siɛ nin niɛn ɔ nin ba’m be suan Biblu’n nun like likawlɛ’n, be afiɛn’n mántan kpa trá laa’n. Ɔ fata kɛ blɛ sɔ’n yo fɛ naan le mɔcuɛ kwlaa nun’n, be ɲin trɛn i sin titi. Siɛ nin niɛn’m be kwla fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin Réveillez-vous ! be nun ndɛ wie mun naan be nin be mma’m b’a koko su yalɛ. I sɔ yolɛ nun’n, maan be bu be mma’m be afuɛ’n i akunndan. Asa ekun’n, be kwla kan sa nga be tɔli be mma’m be su suklu lɔ’n, ɔ nin wafa nga be kwla jran be ɲrun kekle’n be ndɛ. I kpa bɔbɔ’n, le mɔcuɛ’n nun jue nga bé tó be aɲia’m be bo lɔ’n, be kwla suan be tolɛ likawlɛ wie. Kɛ be ko wie like suan’n, be kwla kunndɛ like kan be nɔn.

Blɛ ngunmin kun sɔ’n, mɔ awlobofuɛ’m be fa su Zoova likawlɛ’n awlo lɔ’n, ɔ́ úka be naan b’a klo Ɲanmiɛn Ndɛ’n i suanlɛ. Yɛ Ɲanmiɛn kusu yrá be ɲin mianlɛ sɔ’n su dan.Jue Mun 1:1-3.

  • ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e sie blɛ e su Ɲanmiɛn awlo lɔ ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla yo naan blɛ sɔ’n nun’n awlobofuɛ’m b’a di aklunjuɛ ɔ?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

Wafa nga awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ’n

Klolɛ nga Zezi yili i nglo’n ti ajalɛ kpa man yasua, bla, nin siɛ nin niɛn mun yɛ ba kanngan mun. ?Ngue yɛ i ajalɛ’n kle e ɔ?