Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 24

?Nin yɛ be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

?Nin yɛ be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

Népal

Togo

Grande-Bretagne

Afuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yi Biblu’n akpinngbin kpanngban, ɔ nin fluwa uflɛ wie mun, be fa cɛcɛ sran mun yɛ kusu be tuaman be ti kalɛ. Asa’n, be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua nin Betɛli mun, yɛ be nian be lika wie. Asa ekun’n, be nian Betɛli lɔ junman difuɛ nin ngaliɛ difuɛ’m be lika, kpɛkun kɛ ɲrɛnnɛn sa’m be tɔ sran’m be su’n, be di be nɛnnɛn wie. Atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: ‘?Nin yɛ be ɲan sika be yo i kwlaa ngalɛ’n niɔn?’

Be yiman blusu, be srɛman sika, yɛ be deman gbogbo nun sika. Kannzɛ bɔbɔ Zoova i Lalofuɛ’m be bo jasin fɛ’n bolɛ junman’n i wun kalɛ dan’n, sanngɛ be srɛman sran sika naan b’a fa suan be junman’n i bo. I afuɛ ya kpɔlɛ tra su kan yɛ, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i fluwa’n i nɲɔn su nun’n, be seli kɛ be lafi su kɛ Zoova jin be sin. Naan i ti’n, be su “srɛman klɔ sran kɛ ɔ suan be bo.” Sakpasakpa, b’a srɛman sran sika le!Matie 10:8.

Be klunklo sika nga be man’n yɛ be fa di junman ɔn. Biblu’n nun like mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be kle’n, ɔ jɔ sran wie’m be klun. Ɔ maan be klunklo su’n, be man be sika kan be fa suan be junman sɔ’n i bo. Asa ekun’n, aklunjuɛ su’n, Zoova i Lalofuɛ’m be bɔbɔ be fa be blɛ’n, ɔ nin be wunmiɛn’n ɔ nin be sika’n, ɔ nin be ninnge kpakpa nga be le be’n, be fa di Ɲanmiɛn i junman’n asiɛ wunmuan’n su. (1 Be Nyoliɛ 29:9) Aɔtɔ wie’m be o Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun, be nga be kunndɛ kɛ bé mán be klunklo like kan’n, be fa gua nun. Blɛ sunman’n, be nga be gua sika aɔtɔ’m be nun’n, be dan lika timan aɲanbeunfuɛ. Be ti kɛ angbeti bla yalɛfuɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n sa. I waan bla sɔ’n fali jɛtɛ mma kanngan nɲɔn guɛli i Ɲanmiɛn sua nun lɔ sika guawlɛ’n nun. (Lik 21:1-4) Ɔ maan cɛn kwlaa, sran ngba kwla ‘yiyi sika nga i sa ju su’n sie’ naan ‘i like ng’ɔ bu i akunndan kɛ sɛ ɔ man-an ɔ ti kpa’n, w’a fa man.’1 Korɛntfuɛ Mun 16:2; 2 Korɛntfuɛ Mun 9:7.

Zoova i Lalofuɛ’m be si kɛ, kɛ ɔ ko yo naan Zoova i klun sa’n w’a kwla kpɛn su’n ti’n, be nga be kunndɛ kɛ bé ‘fá be sa nun ninnge kpakpa’n wie bé lɛ́’ i ase’n, ɔ́ kán be awlɛn’n titi naan b’a suɛn i Sielɛ junman’n i bo.Nyanndra Mun 3:9.

  • ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ wo Zoova i Lalofuɛ mun ɔ nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga’m be afiɛn ɔn?

  • ?Junman benin yɛ be fa be klunklo su sika nga be man’n, be di ɔ?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

NINNGE’M BE NGLO YILƐ

E periodiki mun

An fa periodiki Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin Réveillez-vous !