Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 14

?Ngue yɛle ngaliɛ dilɛ junman’n?

?Ngue yɛle ngaliɛ dilɛ junman’n?

États-Unis

Gileadi suklu, Patterson, New York

Panama

?Sɛ be se ɔ kɛ a tu ɔ nvle nun wɔ nvle uflɛ nun ko bo jasin fɛ’n, á kɔ́? Zoova i Lalofuɛ kpanngban be yoli sɔ. Sɛ é kwlá sé’n, be seli Ɲanmiɛn kɛ “min ɔn, sunman min.” (Ezai 6:8) I lɛ nun’n, be sɔnnzɔnnin Zezi Klist m’ɔ ti ngaliɛ difuɛ danfuɛ’n.Zan 7:29.

Be nanti Zezi i ajalɛ’n su. I nun mɔ Zezi o ɲanmiɛn su lɔ’n, Ɲanmiɛn sunmɛnnin i klɔ sran mɔ fɔ o be nun’n be afiɛn. Ɔ maan Zezi wunnin sa tɛtɛ nga be yo be asiɛ’n su wa’n be kwlaa kpan. Sanngɛ w’a seman kɛ ɔ́ síesíe mɛn tɛ nga i ye. “Nyanmiɛn sielɛ’n i ndɛ kanlɛ” ti yɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i ɔ, yɛ i ngunmin su yɛ Zezi i ɲin trannin ɔn. Afin Ɲanmiɛn Sielɛ’n yɛ ɔ kwla wie sran’m be su sa mun ɔn. (Lik 4:43) Klistfuɛ ngaliɛ difuɛ kpa’m be fɛ i ajalɛ’n su.

Be klɛn be wun man. Ngaliɛ difuɛ’m be mian be ɲin be yo kɛ lika nga be o nun’n be nunfuɛ mun’n sa. Like nga lɔfuɛ’m be di’n, i wie yɛ be di ɔ. Yɛ wafa nga nvle sɔ’m be nun’n be yo ninnge mun’n, be nian su yo wie. Ɔ ju wie’n, ɔ fata kɛ be suan lɔfuɛ’m be aniɛn’n, naan be nin be b’a kwla koko yalɛ. Kɛ bé kɔ́ be jasin bowlɛ nun lɔ lika mmuammua wie’n, wie liɛ’n, be nanti annzɛ be fu kpanngɔ su annzɛ be fu nzue ɲinsu alie nun. Nanwlɛ, kɛ ɔ ko yo naan b’a kwla klɛn be wun b’a man’n, ɔ fata kɛ ngaliɛ difuɛ’m be klo sran mun kpa.

Be suan be junman’n i su like kpa. Zoova i Lalofuɛ nga be fa be wun be wlɛ i ngaliɛ dilɛ junman’n nun’n, be nun kpanngban be tran Gileadi suklu’n i bo anglo nnun. Like nga be kle be lɔ’n yo maan wafa nga be lafi Zoova nin i Ndɛ’n ɔ nin i anuannzɛ’n be su’n, i bo’n wla ase kpa. (Nyanndra Mun 3:5, 6) Asa ekun’n, Klistfuɛ nzuɛn nga ɔ nin i fata’n, suklu sɔ’n uka be naan b’a yi i nglo be mɛn dilɛ’n nun. Kpɛkun ɔ yo maan be si Biblu’n i nun like kle kpa ekun. Ɔ maan, be kwla bo jasin fɛ’n “lele fa ju asiɛ’n i awieliɛ.”Sa Nga Be Yoli’n 1:8.

  • ?Sɛ sran kun waan ɔ́ yó ngaliɛ difuɛ’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo ɔ?

  • ?Suklu benin yɛ ngaliɛ difuɛ’m be di ɔ?