Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 23

?Wafa sɛ yɛ be yi be fluwa mun ɔn?

?Wafa sɛ yɛ be yi be fluwa mun ɔn?

Service de la rédaction, États-Unis

Corée du Sud

Arménie

Burundi

Sri Lanka

Zoova i Lalofuɛ’m be yi fluwa aniɛnaniɛn 600 tra su be nun, naan b’a tu be klun b’a bo ‘jasin fɛ’n’ b’a kle be nga “be fin mɛnmɛn nin nvle-nvle’n kwlaa nun’n, ɔ nin be kwlaa nga be aniɛn’n ti fanunfanun’n, ɔ nin sran wafa-wafa’n kwlaa.” (Sa Nglo Yilɛ 14:6) ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yo ye ɔ? Mɛn wunmuan’n nun’n, be nga be klɛ fluwa sɔ mun’n, ɔ nin aniɛnaniɛn’m be nun’n fluwa kacifuɛ kɔe 3.000, yɛ be suan junman sɔ’n i bo ɔ.

Be dun mmua klɛ fluwa’m be nun ndɛ mun Angle nun. Zoova i Lalofuɛ’m be Ɲrun dinfuɛ’m be anuannzɛ’n ɔ nian biolo nga be flɛ i Service de la rédaction i junman’n su. Biolo sɔ’n kusu nian be nga be klɛ fluwa’n be junman’n su. Be nun wie’m be o Betɛli nga ɔ ti be anuannzɛ’n i bo bia’n, i nun lɔ, yɛ wie’m be o Betɛli uflɛ’m be nun. Kɛ mɔ fluwa klɛfuɛ’m be fin nvle fanunfanun nun’n ti’n, ndɛ nga ɔ o Zoova i Lalofuɛ’m be fluwa’m be nun’n, ɔ kan sran fanunfanun.

Be fa ndɛ’n ko man fluwa kacifuɛ mun. Kɛ be ko wie fluwa kun nun ndɛ’n i klɛ’n, mɔ biolo’n man atin’n, be fa ndɛ’n be sie i ɔrdinatɛli nun. Kpɛkun ɔ tɔ be nga be kaci fluwa mun aniɛnaniɛn’m be nun’n, mɔ be o mɛn wunmuan’n nun’n, be sa nun. Be kusu’n, be jran ndɛ nga be klɛli i Angle nun su yɛ be kaci i be aniɛn’n nun, naan i ɲin w’a fite weiin kpa kɛ nga be fa kɛnnin i Angle nun’n sa ɔ.Akunndanfuɛ’n 12:10.

Ɔrdinatɛli’m be ti’n junman’n kɔ ndɛndɛ. Nanwlɛ, ɔrdinatɛli’m be kwlá diman junman nga fluwa klɛfuɛ nin i kacifuɛ’m be di’n. Sanngɛ be ti yɛ junman’n di ndɛndɛ ɔ. Yɛle kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yili ɔrdinatɛli nun like nga be flɛ i MEPS (Système électronique d’édition multilingue). Ɔ uka be maan be kwla klɛ ndɛ mun aniɛnaniɛn kpanngban nun ɔrdinatɛli’n nun. Kpɛkun, ɔ yo maan be kwla fa desɛn annzɛ foto be fa sie i ndɛ nga be klɛli’n i wun. I sin’n, be fɛ i kwlaa sɔ’n fa sie i fluwa su.

Nanwlɛ, junman nga Zoova i Lalofuɛ’m be di’n, ɔ timan kaan. Aniɛn wie’m be o lɛ bɔbɔ’n, i kanfuɛ’m b’a sɔnman. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba, Zoova i Lalofuɛ’m be yi fluwa aniɛn sɔ’m be nun. ?Yɛ ngue ti ɔ? Be yo i sɔ, afin Zoova “klo kɛ ɔ́ dé sran’m be kwlaa naan be wun sa ng’ɔ ti nanwlɛ’n i wlɛ kpa.”1 Timote 2:3, 4.

  • ?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo naan b’a yi be fluwa mun ɔn?

  • ?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kacikaci fluwa mun aniɛn kpanngban nun sɔ ɔ?