Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 17

Akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be uka asɔnun’n nunfuɛ mun

Akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be uka asɔnun’n nunfuɛ mun

Malawi

Be tinngɛ jasin fɛ’n bolɛ aɲia’n

Be nin asɔnun’n nunfuɛ’m be bo jasin fɛ’n

Be nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be yia

Biblu’n i bue nga be klɛli i Glɛki nun’n, ɔ kan Barnabasi nin akoto Pɔlu m’ɔ dili akpasua nin nvle sunianfuɛ junman’n, be ndɛ kpɛ sunman. Yɛle kɛ be tu ajalɛ be ɔli klɔklɔ’m be su be ko nian asɔnun’m be osu. ?Ngue ti ɔ? Be niaan Klistfuɛ’m be ndɛ lo be ti ɔ. Pɔlu waan ɔ́ ‘kó nían aniaan’m be osu’ naan sɛ be wun ti kpa o. Be fanngan wlalɛ ti’n ɔ tuli i klun ɔli klɔ’n nga be o mmuammua’n bɔbɔ’n be su lɔ, ɔ ko niannin be osu. (Sa Nga Be Yoli’n 15:36) Andɛ kusu’n, akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be yo sɔ wie.

Be wla asɔnun’n nunfuɛ’m be fanngan. Akpasua sunianfuɛ kun sa’n, ɔ sinsin asɔnun kɔe 20 be su le mɔcuɛ kunngun. Afuɛ kun nun’n, ɔ yo i sɔ kpɛ nɲɔn. Nvle sunianfuɛ’n kusu, ɔ sinsin asɔnun akpasua kɔe blu be su. Kpɛkun afuɛ nuan kun nun’n, akpasua kun aɲia kwlaa nga be yo’n, i yɛ ɔ ti i siesiefuɛ’n niɔn. Sran ngba kwla ɲan aniaan sɔ’m be ɲin mɔ w’a ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n i su ye. Sɛ be le bla’n, be yi’m be kusu be kwla uka asɔnun’n nunfuɛ mun wie. I bakan o, i kpɛnngbɛn o, akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be mian be ɲin be si be kwlaa. Kpɛkun be kunndɛ kpa kɛ be nin be niaan mun bé kó bó jasin fɛ’n yɛ bé klé sran mun Biblu’n nun like likawlɛ. Asa ekun’n, be nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be ko nian asɔnun’n nunfuɛ’m be osu be wla be fanngan. Yɛ be ijɔ aɲia nin aɲia dandan’m be bo be wla be niaan’m be fanngan.Sa Nga Be Yoli’n 15:35.

Asɔnun’n nunfuɛ’m be kwlaa be ndɛ lo be. Wafa nga asɔnun’n nunfuɛ’m be nin Ɲanmiɛn be nanti’n, ɔ ti akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be cinnjin kpa. I ti’n, be nin asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m be yia be koko su yalɛ. Kpɛkun kɛ ɔ ko yo naan asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m b’a di be junman’n i kpa’n, be man be afɔtuɛ. Asa ekun’n, be uka atin bofuɛ mun naan b’a di be junman’n i kpa naan w’a ba nvlɛ. Yɛ be kunndɛ kɛ bé sí be nga be ba aɲia’m be bo uflɛuflɛ’n be nun wie mun naan bé fá be wun mántan be. Yɛ kɛ be kan wafa nga sran sɔ’m be kɔ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i ndɛ kle be’n, ɔ yo be fɛ wie. Akpasua nin nvle sunianfuɛ sɔ mɔ be tinuntinun be tu be klun be di junman’n, be ‘ti be [niaan Klistfuɛ’m be] wiengu bɔ be di junman man be ɔ.’ (2 Korɛntfuɛ Mun 8:23) I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e kwlaa e nian be ajalɛ’n su.Ebre Mun 13:7.

  • ?Ngue ti yɛ akpasua nin nvle sunianfuɛ’m be ko nian asɔnun’m be osu ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ be kwla uka wɔ ɔ?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA’N ANDƐ Ɔ?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Afuɛ kwlaa nun e yo aɲia dandan nsan. ?Mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i aɲia sɔ’m be bo tranlɛ’n nun ɔn?

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA’N ANDƐ Ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ jasin fɛ’n niɔn?

I nun nga Zezi o asiɛ’n su wa’n, like ng’ɔ yoli’n i wie yɛ e yo ɔ. ?Wafa sɛ yɛ ɔ boli jasin fɛ’n niɔn?