Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 15

?Junman benin yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun ɔn?

?Junman benin yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun ɔn?

Finlande

Be kle Ɲanmiɛn Ndɛ’n

Be nian aniaan’m be osu

Be bo jasin fɛ’n

Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n nun’n, be tanninman asɔnun kpɛnngbɛn’m be kalɛ. Sanngɛ kɛ Klistfuɛ klikli’m be blɛ su sa’n, sran nga b’a tin Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n, be sie be kɛ be ‘nian Nyanmiɛn i asɔnun’n i lika.’ (Sa Nga Be Yoli’n 20:28) Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ sie asɔnun kpɛnngbɛn mun ɔn. Be nian asɔnun’n i lika. Nán ‘kɛ bé wá nyán like ti’ yɛ be di junman sɔ’n niɔn. Sanngɛ ‘be tu be klun yo.’ (1 Piɛr 5:1-3) ?Junman trele benin sa yɛ be di be man asɔnun’n nunfuɛ mun ɔn?

Be nian asɔnun’n nunfuɛ’m be lika. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n be kle asɔnun’n nunfuɛ’m be atin, kpɛkun be uka be naan be nin Zoova be afiɛn w’a mantan titi. Kɛ mɔ be si kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sieli be junman cinnjin sɔ’n su ti’n, be tinman asɔnun’n i nunfuɛ’m be su. Sanngɛ be yo maan asɔnun’n i nunfuɛ’m be wun fa be feke. (2 Korɛntfuɛ Mun 1:24) Bua tafuɛ’n ɔ niɛn i bua’m be lika kunngunngun. I kunngba’n niɔn. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kusu be mian be ɲin be si asɔnun’n nunfuɛ kwlaa be tinuntinun.Nyanndra Mun 27:23.

Be kle asɔnun’n i nunfuɛ mun Ɲanmiɛn i klun sa’n i yolɛ. Le mɔcuɛ kwlaa nun’n, asɔnun kpɛnngbɛn’m be tinngɛ aɲia mun. Be yo i sɔ naan asɔnun’n nunfuɛ’m be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n w’a wla ase kpa. (Sa Nga Be Yoli’n 15:32) Asa ekun’n, be yɛ be fa jasin fɛ’n bolɛ’n i ti’n niɔn. Be nin asɔnun’n nunfuɛ onga’m be bo jasin fɛ’n likawlɛ yɛ be kle be jasin fɛ’n i bolɛ wafa kwlaa.

Be wla asɔnun’n i nunfuɛ’m be fanngan be tinuntinun. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla ko nian asɔnun’n nunfuɛ’m be osu be awlo lɔ. I sɔ yɛ be yo naan b’a nian be lika be tinuntinun ɔn. Annzɛ be nin sra’n kwla koko yalɛ Ɲanmiɛn Sielɛ sua’n nun lɔ. Blɛ sɔ nun’n, be fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n wlɛ i fanngan.Zak 5:14, 15.

Nán asɔnun’n nun lɔ junman ngunmin yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be di ɔ. Sanngɛ be di be sa ti junman wie kpɛkun be nian be awlobo’n i lika ekun. I sɔ’n ti’n, maan asɔnun’n nunfuɛ’m be kwlaa be bu asɔnun kpɛnngbɛn sɔ mɔ be di junman dan’n, be sran.1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:12, 13.

  • ?Junman benin yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be di i asɔnun’n nun ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be nian asɔnun’n nunfuɛ’m be lika be tinuntinun ɔn?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

Batɛmun yolɛ’n yɛ a nin Ɲanmiɛn be janvuɛ tralɛ’n

?Ajalɛ benin yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun fa naan b’a kwla yo i batɛmun ɔ? Nian batɛmun’n i bo’n ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ be yo i’n.