Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

 Like suanlɛ 25

Sa nga ti yɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

Sa nga ti yɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

Bolivie

Nigéria, laa yɛ siɛn’n

Tahiti

Biblu’n fa sran’m be ɲin sie i Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Zezi kɛnnin i ndɛ’n i su. Ɔ maan be flɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia sua’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua.Lik 8:1.

Be ti Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i sua. Lika sɔ’n nun yɛ be siesie jasin fɛ’n bolɛ junman’n niɔn. (Matie 24:14) Ɔ le sua kun nin i kplanlɛ wafa, sanngɛ be ngba be ti sɛsɛ. Blɛ sunman nun’n, asɔnun nɲɔn, annzɛ nɲɔn tra su be yo aɲia lɔ. Jasin bofuɛ nin asɔnun mɔ be su sɔn’n ti’n, koko nun wa’n, be kplannin Ɲanmiɛn Sielɛ Sua akpiakpi ya tra su. Ɔ ti kɛ cɛn kun sa’n, be kplan sua nnun sa. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yo ye ɔ?Matie 19:26.

Sielɛ Sua kplanlɛ sika nga be bo’n, yɛ be fa kplan be ɔ. Sielɛ Sua kwlaa nun’n, be klɛ aɔtɔ kun su kɛ Construction de Salles du Royaume dans le monde. Be fɛ i nun sika’n ko man Betɛli biolo’n. Asɔnun kwlaa nga ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kplɛ́n i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua annzɛ ɔ́ síesíe i ye’n, be kwla mɛn i wie. Yɛ kusu be semɛn i kɛ ɔ su i bo.

Sua kplanfuɛ’m be ti sran wafawafa. Be tuaman be kalɛ. Nvle sunman nun’n, be flɛ be équipes de construction de Salles du Royaume. Kɛ be ko kplan sua kun’n, be kɔ nvle kunngba’n nun asɔnun uflɛ liɛ su. Kannzɛ bɔbɔ lika’n o mmua sɛ’n, sanngɛ be kɔ lɔ be ko fa junman’n i ti’n, kpɛkun be kle aniaan nga be o lɔ’n be junman. Lika uflɛ wie’m be nun’n, nvlenvle kpanngban be sua kplanlɛ liɛ’n, comité de construction régional yɛ ɔ nian su ɔ. Komite sɔ nun asɔnun kpɛnngbɛn mɔ be si sua kplan kpa’n, be kle asɔnun’n i nunfuɛ mun sua kplanlɛ’n i wun ajalɛ’n kwlakwla. Kpɛkun be nian be nga be ko to sua’n i wun ninnge’m be junman’n su wie. Kɛ bé kplán Ɲanmiɛn Sielɛ Sua lika kun’n, lika sɔ’n i nun asɔnun’n nunfuɛ mun yɛ be di junman’n i dan lika ɔ. Ɔ maan Zoova i wawɛ’n ɔ nin i sufuɛ’m be klun mɔ be tu di junman sɔ’n, yɛ maan i kwlaa sɔ’n yo ye ɔ.Jue Mun 127:1; Kolɔsfuɛ Mun 3:23.

  • ?Ngue ti yɛ be flɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia sua’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua ɔ?

  • ?Ngue yɛ maan mɛn wunmuan’n nun’n be kplanlɛ’n kwla yo ye ɔ?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

AƝIA MUN

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

Ɔ bɔbɔ ko nian lɔ naan w’a wun i.

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA’N ANDƐ Ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo be aɲia mun ɔn?

?W’a usa ɔ wun le kɛ ngue yɛ e yo i e aɲia’m be bo lɔ ɔ? Sɛ a kɔ e aɲia’n kun bo’n, Biblu’n i su like nga be kle i lɔ’n, ɔ́ wlúwlú ɔ wun kpa.