Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa’n andɛ ɔ?

?Ɲanmiɛn i klun sa yɛle benin?

?Ɲanmiɛn i klun sa yɛle benin?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e ɲan anannganman nguan nin aunjuɛ mɛn klanman kun nun asiɛ’n su!

Atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: ‘?I sɔ’n kwla yo ye?’ Ɛɛn i sɔ’n kwla yo ye. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i Sielɛ’n yɛ maan Ɲanmiɛn i klun sa sɔ’n wá kpɛ́n su ɔ. Ɔ maan Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be kwlaa be si Sielɛ sɔ’n ɔ nin ninnge nga ɔ́ wá yó mán e’n.—Jue Mun 37:11, 29; Ezai 9:6.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e liɛ yo ye.

Siɛ kpa kwlaa kunndɛ kɛ i mma’m be di aklunjuɛ. I kunngba’n, e Si m’ɔ o nglo lɔ’n kunndɛ kɛ e di aklunjuɛ wie. (Ezai 48:17, 18) I waan ‘sran ng’ɔ yo i klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.’—1 Zan 2:17.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e nanti i atin’n su.

Biblu’n se kɛ e Yifuɛ’n kunndɛ kɛ “ɔ́ klé e i atin mun,” naan e ‘nanti i akpɔ’m be su.’ (Ezai 2:2, 3) ‘Ɔ fali [sran] wie mun yoli nvle kun naan i dunman tran be su,’ afin ɔ kunndɛ kɛ be kan like nga ɔ́ wá yó’n i ndɛ kle sran mun asiɛ wunmuan’n su.—Sa Nga Be Yoli’n 15:14.

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e bo yo kun e su i.

Be nga be su Zoova kpa’n, be nuan sɛ, be bubuman be wun nun, yɛ be klo be wun kpa. (Zan 13:35) ?Asiɛ wunmuan’n su’n, wan mun yɛ be uka sran mun naan be bo w’a yo kun Ɲanmiɛn sulɛ nun ɔn? Fluwa nga ɔ o yɛ’n, ɔ́ wá klé be nga be yo sɔ’n.

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be Biblu’n nun like ɔ?

Asiɛ wunmuan’n su’n sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nin sran’m be suan Biblu’n nun like naan be demɛn i ti sika.Nian wafa be yo i sɔ’n.

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su ɔ?

Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó naan asiɛ’n kaci lika klanman. ?Ɔ kwla yo sɔ sakpa? ?Sɛ ɔ kwla yo sɔ’n, blɛ benin nun ɔn?