Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 11

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Mɛksiki

Alemaɲi

Bɔsuana

Nikaragua

Itali

?A wun sran nga be o foto’m be su mɔ be di aklunjuɛ lɛ’n? Be o Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia dan kun bo. Laa’n, Ɲanmiɛn seli i sufuɛ’m be kɛ afuɛ kwlaa’n, be yia kpɛ nsan. Ajalɛ kunngba’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be fɛ i andɛ ɔ. Be ɲin o blɛ nga bé yó aɲia dandan mun’n i sin wie. (Mmla’n 16:16) Afuɛ kwlaa nun’n, be yo aɲia dandan nsan. Be yo Akpasua kun aɲia’n m’ɔ di cɛn ba kun’n i kpɛ nɲɔn. Kpɛkun be yo Nvle kun aɲia’n m’ɔ di cɛn ba nsan’n. ?Wafa sɛ yɛ aɲia sɔ’m be yo Zoova i Lalofuɛ’m be ye ɔ?

Be yo maan be nin be niaan Klistfuɛ’m be afiɛn’n mantan kpa ekun. Wafa kunngba nga Izraɛlifuɛ’m be manmannin Zoova aklunjuɛ su “anyia’m be nun’n,” i sɔ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo i blɛ ngunmin kun sɔ’m be nun wie ɔ. (Jue Mun 26:12; 111:1) Aɲia sɔ mun maan be nin be wiengu Zoova i Lalofuɛ mɔ be fin asɔnun uflɛ annzɛ nvle uflɛ nun bɔbɔ’n, be yia likawlɛ. Amindi su’n, be di like aɲia’n i lika nun lɔ. I sɔ’n yo maan be tran aniaan tranlɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 2:42) Aɲia dandan sɔ’m be bo lɔ’n, bo kun yolɛ m’ɔ fin klolɛ mɔ be klo be ‘niaan Kristfuɛ mun’n,’ i ɲin fite weiin.​—1 Piɛr 2:17.

Be uka be maan be kɔ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. Kɛ mɔ Izraɛlifuɛ’m “be wunnin ndɛ nga be tuli i bo kleli be’n i wlɛ kpa” ti’n, be dili su ye. (Neemi 8:8, 12) Zoova i Lalofuɛ’m be kusu be klo Biblu’n nun like nga be kle be be aɲia’m be bo lɔ’n. Like kwlaa nga be kle be lɔ’n taka Biblu’n su. Ijɔlɛ fɛfɛ nga be tie be’n, ɔ nin ninnge’m be nglo yilɛ’n, be kle be wafa nga be mɛn dilɛ nun’n, be kwla yo Ɲanmiɛn i klun sa’n. Be nga blɛ kekle nga nun’n, be nanti kɛ Klistfuɛ sa’n, kɛ be tie be su ndɛ’n, ɔ wla be fanngan. Nvle kun aɲia’m be bo lɔ’n, be yi Biblu’n nun ndɛ wie’m be su anɔ. I sɔ’n kle be ajalɛ kpa wie mun. Aɲia dandan kwlaa bo’n, be nga be kunndɛ kɛ bé yí i nglo kɛ be fa be wun mannin Ɲanmiɛn’n, be yo be batɛmu.

  • ?Ngue ti yɛ aɲia dandan’m be ti aklunjuɛ blɛ ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ aɲia’m be bo tranlɛ’n kwla yo ɔ ye ɔ?