Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 5

?Ngue yɛ á wún i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ ɔ?

?Ngue yɛ á wún i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ ɔ?

Azantini

Siera Leɔni

Bɛlziki

Malɛzi

Sran kpanngban be yacili asɔnun kɔlɛ afin b’a wunman kosan cinnjin nga be usa be wun’n be su tɛlɛ’n, annzɛ kusu b’a ɲanman fɔnvɔlɛ. ?Ɔ maan ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a wɔ Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun aɲia’m be bo ɔ? ?Ngue yɛ á wún i lɔ ɔ?

Á wún aklunjuɛ nga be di’n. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, kɛ be kɔ be asɔnun aɲia’m be bo’n, be suan Biblu’n nun like yɛ be wla be wiengu fanngan. (Ebre Mun 10:24, 25) Aklunjuɛ nga be di i be afiɛn lɔ’n, ɔ yo maan be wun i kɛ be tran aniaan tranlɛ. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:3; 3 Zan 14) Klistfuɛ klikli’m be ajalɛ kunngba’n su yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be fa ɔ, ɔ maan be di aklunjuɛ kunngba sɔ’n wie.

Á súan Biblu’n nun mmla’m be su nantilɛ. Kɛ nga be yo i laa blɛ’n nun sa’n, i yasua o, i bla o, i bakan o, be kwlaa be yia likawlɛ. Be nga be sa w’a tɔ like klelɛ’n nun’n, be fa Biblu’n be uka e naan y’a wun wafa nga e mɛn dilɛ nun’n, é nánti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n. (Mmla’n 31:12; Neemi 8:8) Sran kwlaa nga ɔ klo’n, sɛ be fa ijɔlɛ’n wla nzrafuɛ’m be nuan, ɔ kwla kan wie, sɛ jue yɛ bé tó’n, ɔ kwla to wie fa yi i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo.​—Ebre Mun 10:23.

Ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wlá ase kpa. Akoto Pɔlu seli i blɛ su asɔnun’m be nun kun kɛ: “N klo kɛ ń wún amun wun naan [...] e wla e wun fanngan Nyanmiɛn su bɔ e lafi’n ti’n.” (Rɔmfuɛ Mun 1:11, 12) Kɛ e kɔ aɲia’m be bo titi’n mɔ e nin aniaan mun e o’n, ɔ wla e fanngan naan y’a nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su.

Sɛ a klo’n, a kwla ba ainman sin aɲia’n i bo wie. I liɛ’n sɛ ndɛ nga e kan be lɛ’n be ti ato annzɛ nanwlɛ’n, ɔ bɔbɔ a kwla wun i. Bé sɔ́ wɔ nun klanman. Sran ngba kwla ba e aɲia’m be bo, be demɛn i ti sika.

  • ?Ajalɛ benin su yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nian be yo be asɔnun aɲia mun ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ’m be aɲia’m be kwla yo ɔ ye ɔ?

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

AƝIA MUN

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

Ɔ bɔbɔ ko nian lɔ naan w’a wun i.

E SU NDƐ

Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun aɲia mun

Kunndɛ lika nga e yo e aɲia mun, ɔ nin wafa nga e su Ɲanmiɛn’n.