Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 18

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be uka be niaan nga sanvuɛsa ɲan be’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be uka be niaan nga sanvuɛsa ɲan be’n niɔn?

Repibliki Dominikɛni

Zapɔn

Aiti

Kɛ sanvuɛsa tɔ be niaan’m be su’n, Zoova i Lalofuɛ’m be sisiman be bo naan b’a ko uka be. I sɔ’n kle kɛ be klo be wun sakpa. (Zan 13:34, 35; 1 Zan 3:17, 18) ?Ngue yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo uka be niaan sɔ mun ɔn?

Be man sika. Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n, awe dan kun kpɛnnin Zide mɛn’n nun lɔ. Ndɛndɛ kpa’n, Antiɔsu lɔ Klistfuɛ’m be ko ukali be niaan sɔ mun. (Sa Nga Be Yoli’n 11:27-30) I kunngba’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo i andɛ ɔ. Kɛ be ti i kɛ mɛn’n i lika wie nun’n be niaan’m be o kekle nun’n, be bo yo kun be ko cɛ be ninnge mun naan be fa ti be wun ɲanman nun.​—2 Korɛntfuɛ Mun 8:13-15.

Be ko uka be. Kɛ sanvuɛsa tɔ lika kun nun’n, asɔnun kpɛnngbɛn nga be o lɔ’n, be usa asɔnun’n i nunfuɛ’m be kwlaa be osu. Be wla fiman be nun wie fi su. Asa ekun’n, be sie aniaan wie mun naan be nian ndidiɛ ninnge’n, ɔ nin nzue, ɔ nin tralɛ mun nin ayre’m be cɛcɛlɛ’n su. Yɛ be nian sua nga be sacili’n, be ye siesielɛ’n su wie. Asa kusu Zoova i Lalofuɛ kpanngban wie mɔ be si junman wie’m be di’n, be tu be klun be fa be bɔbɔ be sa nun sika be tu ajalɛ ko suan junman sɔ’n i bo. Yɛ sua nin Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nga b’a bubu’n, be siesie be ye wie. Anuannzɛ mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be di i klanman ti’n, ɔ nin junman mɔ be si i di likawlɛ’n maan be kwla ko uka be wiengu mun ndɛndɛ kpa. Kannzɛ bɔbɔ be ‘dun mmua be uka be niaan nga be nin be lafi Krist su’n,’ sanngɛ be uka sran uflɛ mun wie.​—Galasifuɛ Mun 6:10.

Be fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla be fanngan. Sran nga sa kekle tɔ i su’n, ɔ nin i fata kɛ be fɔnvɔ i. Ɔ maan blɛ sɔ nun’n, Zoova m’ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ ‘fɔnvɔ e’n,’ yɛ ɔ wla e fanngan ɔn. (2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4) Ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n, Zoova i Lalofuɛ’m be kan be kle be nga sanvuɛsa w’a tɔ be su’n. Be yo i sɔ be gua be awlɛn su nzue. Be se be kɛ ɔ cɛ kan’n, Ɲanmiɛn i Sielɛ’n wá núnnún sanvuɛsa nin i sin ɲrɛnnɛn’n mlɔnmlɔnmlɔn.​—Sa Nglo Yilɛ 21:4.

  • ?Kɛ kekle tɔ be asɔnun’n nunfuɛ’m be su’n, ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kwla ko uka be ndɛndɛ sɔ ɔ?

  • ?Biblu’n nun ndɛ benin yɛ be kan be fa fɔnvɔ be nga sa’n tɔli be su’n niɔn?