Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 24

?Nin yɛ be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

?Nin yɛ be ɲan sika be di be junman’n niɔn?

Nepali

Togo

Angle

Afuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yi Biblu’n akpinngbin kpanngban, ɔ nin fluwa uflɛ wie mun, be fa cɛcɛ sran mun. Be yoman be atɛ. Asa’n, be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua nin Betɛli mun, yɛ be nian be lika wie. Asa ekun’n, be nian Betɛli lɔ junman difuɛ nin ngaliɛ difuɛ’m be lika, kpɛkun kɛ ɲrɛnnɛn sa’m be tɔ sran’m be su’n, be di be nɛnnɛn wie. Atrɛkpa’n, a usa ɔ wun kɛ: ‘?Nin yɛ be ɲan sika be yo i kwlaa ngalɛ’n niɔn?’

Be yiman blusu, be srɛman sika, yɛ be deman gbogbo nun sika. Kannzɛ bɔbɔ Zoova i Lalofuɛ’m be bo jasin fɛ’n bolɛ junman’n i wun kalɛ dan’n, sanngɛ be srɛman sran sika naan b’a fa suan be junman’n i bo. I afuɛ ya tra su yɛ, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nɲɔn su’n nun’n, be seli kɛ be lafi su kɛ Zoova jin be sin. Naan i ti’n, be su “srɛman klɔ sran kɛ ɔ suan be bo.” Sakpasakpa, b’a srɛman sran sika le!​—Matie 10:8.

Be klunklo sika nga be man’n yɛ be fa di junman ɔn. Biblu’n nun like mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be kle’n, ɔ jɔ sran wie’m be klun. Ɔ maan be klunklo su’n, be man be sika kan be fa suan be junman sɔ’n i bo. Asa ekun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be bɔbɔ be fa be blɛ’n, ɔ nin be wunmiɛn’n ɔ nin be sika’n, ɔ nin be ninnge kpakpa nga be le be’n, be fa di Ɲanmiɛn i junman’n asiɛ wunmuan’n su aklunjuɛ su. (1 Be Nyoliɛ 29:9) Aɔtɔ wie’m be o Ɲanmiɛn Sielɛ Sua nin aɲia dandan’m be yowlɛ’m be nun, be nga be kunndɛ kɛ bé mán be klunklo like kan’n, be fa gua nun. Annzɛ be kwla sin e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org i lika be yo sɔ. Blɛ sunman’n, be nga be gua sika aɔtɔ’m be nun’n, be dan lika timan aɲanbeunfuɛ. Be ti kɛ angbeti bla yalɛfuɛ nga Zezi kɛnnin i ndɛ’n sa. I waan bla sɔ’n fali jɛtɛ mma kanngan nɲɔn guɛli i Ɲanmiɛn sua nun lɔ sika guawlɛ’n nun. (Lik 21:1-4) Ɔ maan cɛn kwlaa, sran ngba kwla ‘yi sika nga i sa ju su’n sie’ naan ‘i like ng’ɔ bu i akunndan kɛ sɛ ɔ man-an ɔ ti kpa’n, w’a fa man.’​—1 Korɛntfuɛ Mun 16:2; 2 Korɛntfuɛ Mun 9:7.

Zoova i Lalofuɛ’m be si kɛ, kɛ ɔ ko yo naan Zoova i klun sa’n w’a kwla kpɛn su’n ti’n, be nga be kunndɛ kɛ bé ‘fá be sa nun ninnge kpakpa’n wie bé lɛ́’ i ase’n, ɔ́ kán be awlɛn’n titi naan b’a suɛn i Sielɛ junman’n i bo.​—Nyanndra Mun 3:9.

  • ?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o Zoova i Lalofuɛ mun ɔ nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa onga’m be afiɛn ɔn?

  • ?Sika nga sran’m be klunklo su be man’n, junman benin yɛ be fa di ɔ?