Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 9

?Wafa sɛ yɛ a kwla siesie ɔ wun kpa naan w’a ɔ aɲia’m be bo ɔ?

?Wafa sɛ yɛ a kwla siesie ɔ wun kpa naan w’a ɔ aɲia’m be bo ɔ?

Kambɔji

Ikrɛni

Sɛ Zoova i Lalofuɛ kun kle wɔ Biblu’n nun like’n, a dun mmua siesie ɔ wun ka naan w’a ba. I kunngba’n, sɛ a kunndɛ kɛ aɲia’m be yo ɔ ye kpa’n, ɔ fata kɛ a siesie ɔ wun naan w’a ɔ be bo. Ajalɛ wie mun yɛ:

Kunndɛ blɛ nin lika nga á súan like’n. ?Blɛ benin nun yɛ a kwla kan ɔ ɲin ase suan Biblu’n nun like ɔ? ?Nglɛmun ndɛ kpa, ka naan w’a di junman annzɛ kɔnguɛ kɛ ba’m b’a ko la’n niɔn? Kannzɛ bɔbɔ a kwlá suanman like cɛman’n, sanngɛ a kwla bu blɛ nga á wá fá súan like’n i akunndan sie. Yɛ nán fa blɛ sɔ’n yo like uflɛ. Kunndɛ lika koun kun, naan nuan ninnge kɛ aladio nin televiziɔn ɔ nin selilɛli sa’n, mɔ be kwla kle ɔ yalɛ’n. Asa ekun’n, srɛ Ɲanmiɛn naan w’a suan like. I sɔ’n úka ɔ naan blɛ sɔ nun’n, w’a kokoman sa fi su.​—Filipfuɛ Mun 4:6, 7.

Siesie ɔ wun naan w’a kwla tɛ kosan’m be su. Dun mmua kanngan like nga a su suan’n i wunmuan’n nun. Kpɛkun bu like suanlɛ’n annzɛ ndɛ tre’n i flɛlɛ’n, i sin. Kpɛkun wafa nga ndɛ ce’m be suan ndɛ’n i flɛlɛ’n i bo’n, sie i nzɔliɛ. Foto kwlaa nga ɔ o like suanlɛ’n nun’n, fa ɔ ɲin sie su. Kosan nga be fa flan like suanlɛ’n i nun ndɛ cinnjin’m be nun’n, bu be su akunndan. I sin’n, kanngan ndɛ kpɔlɛ’m be nun. Yɛ ndɛ kpɔlɛ kwlaa nga á kánngan nun’n, kanngan i su kosan’n nun. Asa ekun’n, Biblu’n nun ndɛ mma nga be o ndɛ kpɔlɛ’m be nun’n, kunndɛ be Biblu’n nun naan kanngan be nun wie. Kpɛkun nian wafa nga be suan ndɛ’n i bo’n. (Sa Nga Be Yoli’n 17:11) Ndɛ mma annzɛ ndɛ ɲanman nga ɔ kwla uka ɔ naan w’a tɛ kosan kun su’n, sie i nzɔliɛ. I liɛ’n, aɲia’n i bo lɔ’n, á kwlá wún kosan’m be su tɛlɛ’n ndɛndɛ. Kpɛkun, sɛ a klo’n, a kwla man ɔ sa’n su tɛ kosan’m be su kɛ ɔ bɔbɔ a fa ijɔ titi’n sa.

Ninnge fanunfanun nga a suan be aɲia’m be bo lɔ’n, bé yó maan á wá sí Biblu’n nun ninnge kpanngban, sɛ é kwlá sé’n, bé úka ɔ “bɛtrɔ’n” su.​—Matie 13:51, 52.

  • ?Blɛ benin yɛ a kwla sie fa siesie ɔ wun naan w’a ɔ aɲia’m be bo ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ a kwla siesie ɔ wun naan w’a tɛ kosan’m be su aɲia’m be bo lɔ ɔ?