Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 21

?Ngue yɛ be flɛ i Betɛli’n niɔn?

?Ngue yɛ be flɛ i Betɛli’n niɔn?

Desɛn yilɛ lika, Etazini

Alemaɲi

Kenia

Kolɔmbi

Ebre nun’n, dunman Betɛli’n, i bo’n yɛle ‘Nyanmiɛn sua.’ (Bo Bolɛ 28:17, 19) Dunman sɔ’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be fa flɛ be sua nga be kplɛn i nvlenvle’m be nun’n mɔ be tinngɛ jasin fɛ’n bolɛ junman’n nun’n niɔn. Betɛli ng’ɔ o Amlɛnkɛn’m be mɛn’n nun lɔ’n, yɛ ɔ ti Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ wunmuan’n i bo bia’n niɔn. Lɔ yɛ be anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ’m be o yɛ be nian junman nga be di i Betɛli’m be nun’n i su ɔ. Kɛ awlobo kunngba nunfuɛ mun sa’n, i like dilɛ o, i junman dilɛ o, i Biblu’n nun like suanlɛ o, Betɛli lɔfuɛ’m be bo yo kun be yo i kwlaa sɔ’n likawlɛ.​—Jue Mun 133:1.

Betɛli lɔfuɛ’m be klɛn be wun be man. Klistfuɛ yasua nin bla nga be di junman Betɛli’m be nun’n, be fa be wun mannin Ɲanmiɛn kɛ bé yó i klun sa, naan bé dí i junman blɛ kwlaa nun. (Matie 6:33) Be tuaman be nun wie fi i kalɛ. Sanngɛ be man be kwlaa be aliɛ nin lawlɛ, ɔ nin like kan naan b’a fa to be wun ninnge wie mun. Ɔ le sran kun nin i junman. Wie’m be di biolo nun junman, wie’m be tɔn aliɛ, wie’m be siesie lika nga be di like lɔ’n. Wie mun ekun be di junman fluwa yiwlɛ lɔ annzɛ be nunnun lika’m be nun, annzɛ be kpu lɔfuɛ’m be ninnge mun. Yɛ wie’m be siesie sua’n i ye annzɛ be di junman wie mun ekun.

Lɔ junman’n suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n bolɛ’n i bo. Kɛ ɔ ko yo naan sran sunman b’a ti Biblu’n nun ndɛ’n, i ti yɛ Betɛli’m be o lɛ ɔ. I wie yɛle fluwa nga ɔ o ɔ sa nun yɛ’n. Ndɛ kwlaa nga ɔ fata kɛ be klɛ i fluwa nga nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be anuannzɛ’n i Ɲrun dinfuɛ mun yɛ be siesieli ɔ. I sin’n, be fa sieli i ɔrdinatɛli nun be fa ko mannin Zoova i Lalofuɛ nga be kaci fluwa mun aniɛnaniɛn’m be nun’n. Kɛ be wieli ndɛ’n i kaci’n, be fa wlɛli i mannzin nun be sieli i fluwa su. Mannzin sɔ’n, wie’m be o Betɛli sunman nun. Yɛ kɛ be wieli fluwa yɛ’n i yi’n, be fa ko mannin mɛn wunmuan’n nun Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun mɔ be tra be liɛ 110.000. Junman kwlaa nga e boli be su icra’n lɛ’n, Betɛli lɔfuɛ’m be suɛn i bo naan jasin fɛ’n bolɛ junman’n m’ɔ ti like cinnjin’n w’a yo ye.​—Mark 13:10.

  • ?Sran benin mun yɛ be di junman Betɛli’m be nun ɔn? ?Yɛ wafa sɛ yɛ be nian be lika ɔ?

  • ?Junman cinnjin kpa benin yɛ Betɛli lɔfuɛ’m be suɛn i bo ɔ?