Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 3

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i ɲin wa fiteli ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i ɲin wa fiteli ɔ?

Afuɛ 1870 nun Biblu’n nun like suanfuɛ mun

Sasafuɛ Tranwlɛ’n klikli’n fiteli afuɛ 1879 nun

Andɛ Sasafuɛ Tranwlɛ’n

Biblu’n kannin kɛ, kɛ Klist ko wu’n, sran wie’m bé kpɛ́ Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n i wun. (Sa Nga Be Yoli’n 20:29, 30) Kɛ ɔ yoli sɔ sakpa ɔ. Sran sɔ’m be wa fali amuɛn sɔfuɛ’m be ndɛ mun sanngannin ninnge nga Zezi kleli’n. Ɔ maan be wa kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ wafa uflɛ ba. (2 Timote 4:3, 4) ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n niɔn, wafa sɛ yɛ a kwla si kɛ like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n yɛ be kleli wɔ ɔ?

Kɛ i blɛ’n juli’n, Zoova yoli maan nanwlɛ’n i ɲin fiteli. Zoova seli kɛ, kɛ mɛn’n i ‘awieliɛ blɛ’n wá jú’n, sran kpanngban kpa be silɛ’n ɔ́ úka su.’ (Daniɛl 12:4) Ɔ maan afuɛ 1870 nun’n, sran akpasua kaan kun wa wunnin i kɛ ndɛ nga be kɛn i asɔnun’m be nun’n, be dan lika finman Biblu’n nun. I sɔ’n ti’n, sran sɔ’m be wa suannin ndɛ nga ɔ o Biblu’n nun’n i kpa naan b’a wun like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n i wlɛ. Kɛ be yoli sɔ’n, Zoova ukeli be ɲin naan b’a wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i wlɛ.

Sran nanwlɛfuɛ wie’m be suannin Biblu’n nun like kpa. Ajalɛ nga Biblu’n nun like suanfuɛ sɔ’m be fɛli i laa be suannin like’n, i kunngba’n yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nian su andɛ ɔ. Biblu’n nun like suanfuɛ klikli sɔ mun be koko Biblu’n nun ndɛ’m be su yalɛ kunngunngun. Kpɛkun kɛ be wun kɛ ndɛ mma kun i wlɛ wunlɛ’n ti kekle’n, be fa Biblu’n nun ndɛ mma uflɛ be yiyi nun. Kɛ be ko wun wafa nga ndɛ mma sɔ’n nin Biblu’n i onga’n be kɔ likawlɛ’n, kpɛkun b’a klɛ b’a sie. Be yacili Biblu’n nun naan i bɔbɔ yiyi i nun ndɛ’n nun. Ɔ maan be wa wunnin Ɲanmiɛn i dunman’n ɔ nin i Sielɛ’n ɔ nin like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su wa ɔ́ mán klɔ sran mun’n, ɔ nin wie’n nin sran cɛnlɛ’n be su ndɛ’n be wlɛ kpa. I sɔ’n ukali be maan be ɲannin be ti ato ndɛ mɔ sran’m be kle’n, ɔ nin aeliɛ wie m’ɔ timan su’n, be sa nun.​—Zan 8:31, 32.

Afuɛ 1879 nun’n, Biblu’n nun like suanfuɛ’m be wunnin i kɛ ɔ fata kɛ nanwlɛ ndɛ’n ɔ tru. Ɔ maan be wa boli fluwa nga be flɛ i Sasafuɛ Tranwlɛ’n bo Zoova i Sielɛ Blɛ’n i jɔ i yilɛ bo. Lele nin andɛ Zoova i Lalofuɛ’m be te yi fluwa sɔ’n. Kɛ é sé yɛ’n, nvlenvle 240 tra su be nun’n, be kan Biblu’n nun ndɛ’n kle sran mun aniɛnaniɛn ko ju 750 nun. Nanwlɛ, ndɛ nanwlɛ’n i trulɛ’n ti abonuan dan!

  • ?Kɛ Klist wuli’n, sran’m be yoli Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i sɛ?

  • ?Ɔ yoli sɛ yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be wa wunnin Ɲanmiɛn Ndɛ’n, i wlɛ ɔ?