Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 8

?Ngue ti yɛ be wlawla be wun kpa be kɔ be aɲia’m be bo ɔ?

?Ngue ti yɛ be wlawla be wun kpa be kɔ be aɲia’m be bo ɔ?

Islandi

Mɛksiki

Gine-Bisao

Filipini

?A sieli wafa nga fluwa nga i nun foto’m be nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be wlawla be wun be aɲia’m be bo’n, i nzɔliɛ? ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a wlawla ɔ wun kpa wie ɔ?

Be ɲin yi Ɲanmiɛn ti yɛ be yo sɔ ɔ. Ɔ ti su kɛ nán be wun wlawlalɛ’n yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i cinnjin ɔn. (1 Samiɛl 16:7) Sanngɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yia likawlɛ be su i’n, be kunndɛ kɛ bé yí i nglo kɛ be ɲin yi Ɲanmiɛn naan be bu be wiengu Klistfuɛ’m be sran. Maan e fa sunnzun ase kun. ?Sɛ be se wɔ kɛ a wɔ jɔlɛ difuɛ kun i ja su’n, wafa sɛ yɛ á wláwlá ɔ wun ɔn? ?Kɛ m’ɔ ti sran dan’n ti’n, a su wlawlaman ɔ wun kpa naan w’a ɔ? I kunngba’n niɔn. Wafa nga Zoova i Lalofuɛ’m be wlawla be wun be kɔ be aɲia’m be bo’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ “di asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be jɔlɛ’n” be bu i sran dan, naan lika nga be su i lɔ kusu’n, be bu i like dan wie.​—Bo Bolɛ 18:25.

Be yo sɔ be kle kɛ be nanti Biblu’n nun mmla’m be su. Biblu’n wla Klistfuɛ’m be fanngan kɛ sɛ bé wláwlá be wun’n, “nán maan be fa be wun kle, sanngɛ maan be sie be wun kpa.” (1 Timote 2:9, 10) Kɛ Biblu’n se kɛ ‘nán maan e fa e wun kle’n’ i bo’n yɛle kɛ nán maan e wla tralɛ m’ɔ yi e wunnɛn’n i longolongo m’ɔ ti nvialiɛ nun lika’n i nglo. Sran ng’ɔ ‘sie i wun kpa’n’ i wun wlawlalɛ’n yo ɲɛnmɛn, ɔ wlaman tralɛ ng’ɔ miɛn i dan’n annzɛ m’ɔ ti sukusuku’n. Biblu’n nun mmla sɔ’m be kanman tralɛ trele kun sa nga ɔ fata kɛ e wla’n i ndɛ. Sanngɛ kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be dun mmua be bu mmla sɔ’m be akunndan naan b’a wlawla be wun kpa’n, ɔ yo maan sran’m ‘be bu e Defuɛ Nyanmiɛn’n i ndɛ nga be kle’n i ndɛ kpa.’ Kpɛkun ɔ manman Ɲanmiɛn. (Tit 2:10; 1 Piɛr 2:12) Asa ekun’n, i sɔ’n yo naan sran’m b’a yoman Zoova i sulɛ’n i finfin.

Sɛ tralɛ nga a le be’n be ti yɛiinyɛiin’n a kwla wla be kɔ aɲia’m be bo. Afin nán tralɛ nga be le gua’n be wlalɛ’n yɛ ɔ ti cinnjin ɔn.

  • ?Kɛ é sú Ɲanmiɛn’n ngue ti yɛ e wun wlawlalɛ’n ti cinnjin ɔn?

  • ?Be wun wlawlalɛ nun’n, mmla benin yɛ ɔ fata kɛ e nanti su ɔ?