Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 6

?Kɛ be nin be niaan Klistfuɛ’m be kɔ aɲia’m be bo’n, mmlusuɛ benin yɛ be le i ɔ?

?Kɛ be nin be niaan Klistfuɛ’m be kɔ aɲia’m be bo’n, mmlusuɛ benin yɛ be le i ɔ?

Madagaska

Nɔrvɛzi

Liban

Itali

Kannzɛ bɔɔ ɔ nin i fata kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be sin bo ble wie nun o, annzɛ be nanti wia’n annzɛ nzue’n bo o, be kɔ be asɔnun aɲia’m be bo titi. Kannzɛ bɔɔ kekle’n o Zoova i Lalofuɛ’m be su annzɛ be fin junman naan b’a fɛ o, be kɔ aɲia’m be bo. ?Ngue ti yɛ be nin be wiengu Klistfuɛ’m be mian be ɲin be yo sɔ ɔ?

Ɔ yo maan be wun kpaja be. Kɛ akoto Pɔlu seli kɛ ‘maan e bu e wiengu’m be akunndan’n,’ be nga e nin be e kɔ aɲia bo’n be ndɛ yɛ ɔ kan ɔn. (Ebre Mun 10:24) Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle kɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ’m be si be wun. Ɔ maan akoto Pɔlu i ndɛ’n wla be fanngan kɛ be bu be wiengu akunndan. Sɛ be fa be wun be mantan be wiengu Klistfuɛ mun’n, bé wún kɛ sa kunngba nga be o be su’n, be nun wie’m be kwla jrannin be ɲrun kekle. Ɔ maan i sɔ’n kwla uka be kpa wie kusu.

Ɔ uka be maan be tra janvuɛ kpa mun. Aniaan nga be nin be yia aɲia’m be bo lɔ’n, be timan sran ngbɛn sa, be janvuɛ kpa mun ɔn. Blɛ wie nun be yia be yiyi be ɲin su. ?Mmlusuɛ benin yɛ be ɲɛn i i sɔ yolɛ’n nun ɔn? Be suan be wiengu’m be klolɛ, ɔ maan be afiɛn’n mantan kpa. Ɔ maan kɛ sa ɲan be niaan wie mun’n, be uka be ndɛndɛ kpa afin be klo be dan. (Nyanndra Mun 17:17) Kɛ be nin be niaan’m be kwlaa’n be yia’n, be kle kɛ be ‘kwlaa be uka be wun.’​—1 Korɛntfuɛ Mun 12:25, 26.

É wlá ɔ fanngan kɛ be nga be yo Ɲanmiɛn klun sa’n yɛ a tra be janvuɛ ɔ. A kwla wun sran sɔ mun Zoova i Lalofuɛ’m be nun. Nán man like wie fi atin naan ɔ tanndan ɔ ɲrun i sɔ yolɛ’n nun.

  • ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin man e kɛ e nin e niaan Klistfuɛ mun e yia ɔ?

  • ?Yɛ cɛn benin yɛ ɔ kusu á kɔ́ be aɲia’m be bo wie ɔ?