Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 17

Akpasua sunianfuɛ’m be uka asɔnun’n nunfuɛ mun

Akpasua sunianfuɛ’m be uka asɔnun’n nunfuɛ mun

Malawi

Be tinngɛ jasin fɛ’n bolɛ aɲia’n

Be nin asɔnun’n nunfuɛ’m be bo jasin fɛ’n

Be nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be yia

Biblu’n i bue nga be klɛli i Glɛki nun’n, ɔ kan Barnabasi nin akoto Pɔlu mɔ be dili akpasua sunianfuɛ junman’n, be ndɛ kpɛ sunman. Yɛle kɛ be tuli ajalɛ be ɔli klɔklɔ’m be su be ko niannin asɔnun’m be osu. ?Ngue ti ɔ? Be niaan Klistfuɛ’m be ndɛ lo be ti ɔ. Pɔlu waan ɔ́ ‘kó nían aniaan’m be osu’ naan sɛ be wun ti kpa o. Be fanngan wlalɛ ti’n ɔ tuli i klun ɔli klɔ’n nga be o mmuammua’n bɔbɔ’n be su lɔ, ɔ ko niannin be osu. (Sa Nga Be Yoli’n 15:36) Andɛ kusu’n, akpasua sunianfuɛ’m be yo sɔ wie.

Be wla asɔnun’n nunfuɛ’m be fanngan. Akpasua sunianfuɛ kun sa’n, ɔ sinsin asɔnun kɔe 20 be su le mɔcuɛ kunngun. Afuɛ kun nun’n, ɔ yo i sɔ kpɛ nɲɔn. Sran ngba kwla ɲan aniaan sɔ’m be ɲin mɔ w’a ti Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n i su ye. Sɛ be le bla’n, be yi’m be kusu be kwla uka asɔnun’n nunfuɛ mun wie. I bakan o, i kpɛnngbɛn o, akpasua sunianfuɛ’m be mian be ɲin be si be kwlaa. Kpɛkun be kunndɛ kpa kɛ be nin be niaan mun bé kó bó jasin fɛ’n yɛ bé klé sran mun Biblu’n nun like likawlɛ. Asa ekun’n, be nin asɔnun kpɛnngbɛn’m be ko nian asɔnun’n nunfuɛ’m be osu be wla be fanngan. Yɛ be ijɔ aɲia kanngan nin dandan’m be bo be wla be niaan’m be fanngan.​—Sa Nga Be Yoli’n 15:35.

Asɔnun’n nunfuɛ’m be kwlaa be ndɛ lo be. Wafa nga asɔnun’n nunfuɛ’m be nin Ɲanmiɛn be nanti’n, ɔ ti akpasua sunianfuɛ’m be cinnjin kpa. I ti’n, be nin asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m be yia be koko su yalɛ. Kpɛkun kɛ ɔ ko yo naan asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ’m b’a di be junman’n i kpa’n, be man be afɔtuɛ. Asa ekun’n, be uka atin bofuɛ mun naan b’a di be junman’n i kpa naan w’a ba nvlɛ. Yɛ be kunndɛ kɛ bé sí be nga be ba aɲia’m be bo uflɛuflɛ’n be nun wie mun naan bé fá be wun mántan be. Yɛ kɛ be kan wafa nga sran sɔ’m be kɔ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i ndɛ kle be’n, ɔ yo be fɛ wie. Akpasua sunianfuɛ sɔ mɔ be tinuntinun be tu be klun be di junman’n, be ‘ti be [niaan Klistfuɛ’m be] wiengu bɔ be di junman man be ɔ.’ (2 Korɛntfuɛ Mun 8:23) I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ e kwlaa e nian be ajalɛ’n su.​—Ebre Mun 13:7.

  • ?Ngue ti yɛ akpasua sunianfuɛ’m be ko nian asɔnun’m be osu ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ be kwla uka wɔ ɔ?