Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Wan mun yɛ be yo Zoova i klun sa andɛ ɔ?

 LIKE SUANLƐ 27

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n ɔ kwla uka wɔ ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n ɔ kwla uka wɔ ɔ?

Izraɛli

Repibliki Cɛki

Benɛn

Ili Kaiman

?A kunndɛ kɛ á níannían Biblu’n i akua’m be nun naan á sí Biblu’n nun ndɛ’n i kpa? ?A kunndɛ kɛ á sí Biblu’n nun ndɛ mma wie annzɛ sran kun i su ndɛ, annzɛ lika kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n i kpa? ?Annzɛ a usa ɔ wun, sɛ sa wie nun’n Ɲanmiɛn Ndɛ’n kwla uka wɔ o? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nn Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n kwla uka ɔ.

Asɔnun’n i nunfuɛ’m be ukalɛ like ɔ. Atrɛkpa’n Biblu’n i akua nga Zoova i Lalofuɛ’m be yili’n, a lemɛn i kwlakwla ɔ aniɛn’n nun. Sanngɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n i nun’n, fluwa nga be yili be koko nun wa’n, be sunman be o lɔ. Atrɛkpa’n Biblu’n i ngaciɛ wie’m be o lɔ wie. Asa’n, fluwa nga be tu ndɛ mma’m be bo nun’n, ɔ nin fluwa uflɛ wie mɔ be kwla uka sran naan w’a si sa nin ninnge wie mun’n, be o nun lɔ wie. Ka naan aɲia’n w’a bo i bo’n, annzɛ kɛ ɔ ko wie’n, a kwla ko di junman Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n i lika sɔ’n nun lɔ. Sɛ ɔrdinatɛli kun o lɔ’n, atrɛkpa’n, ɔrdinatɛli nun like kun mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be klɛli be fluwa nga be yili be’n i dan lika be sieli su’n ɔ o nun. (Watchtower Library) Ɔ uka be naan ninnge’m be kunndɛlɛ’n w’a yo pɔpɔ.

Ɔ uka be nga be di junman Klistfuɛ mun nin be junman aɲia’n i bo’n mun kpa. Sɛ a ti suklu ba’m be nun kun naan be man wɔ junman’n, a kwla siesie ɔ wun Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun fluwa’m be siewlɛ’n nun lɔ. Klistfuɛ mun nin be junman aɲia’n i sunianfuɛ’n yɛ ɔ nian lika sɔ’n su ɔ. Ɔ fata kɛ ɔ yo naan fluwa nga be yili be koko nun wa’n, be tran lɔ wie, yɛ ɔ fata kɛ ɔ siesie lɔ fluwa’m be kpa wie. Suklu’n i sunianfuɛ’n annzɛ aniaan nga ɔ kle ɔ Biblu’n nun like’n, ɔ kwla kle ɔ wafa nga a kwla fa fluwa mun di ɔ junman’n. Sanngɛ, a leman atin faman fluwa sɔ’m be nun wie fi fiteman. Yɛ kusu sɛ a fa i nun fluwa wie mun dili junman’n, ɔ fata kɛ a siesie be kpa, yɛ ɔ fataman kɛ a klɛklɛ be nun like kaan sa.

Biblu’n se kɛ sɛ e waan é ‘sí Nyanmiɛn’n,’ ɔ fata kɛ e tu e klun e kunndɛ i ‘kɛ be fa kunndɛ anyanbeun’n sa.’ (Nyanndra Mun 2:1-5) Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n ɔ kwla uka ɔ naan w’a yo sɔ.

  • ?Junman dilɛ ninnge benin mun yɛ be o Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun Biblu’n i akua’m be siewlɛ’n nun lɔ ɔ?

  • ?Wan yɛ ɔ kwla uka ɔ naan w’a fa i nun fluwa mun w’a di junman kpa ɔ?