Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 25

Sa nga ti yɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

Sa nga ti yɛ be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

Bolivi

Nizeria, laa nin siɛn’n

Taiti

Biblu’n fa sran’m be ɲin sie i Ɲanmiɛn Sielɛ’n mɔ Zezi kɛnnin i ndɛ’n i su. Ɔ maan be flɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia sua’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua.​—Lik 8:1.

Be ti Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i sua. Lika sɔ’n nun yɛ be siesie jasin fɛ’n bolɛ junman’n niɔn. (Matie 24:14) Ɔ le sua kun nin i kplanlɛ wafa, sanngɛ be ngba be ti sɛsɛ. Blɛ sunman nun’n, asɔnun nɲɔn, annzɛ nɲɔn tra su be yo aɲia lɔ. Jasin bofuɛ nin asɔnun mɔ be su sɔn’n ti’n, koko nun wa’n, be kplannin Ɲanmiɛn Sielɛ Sua akpiakpi ya tra su. Ɔ ti kɛ cɛn kun sa’n, be kplan sua nnun sa. ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n kwla yo ye ɔ?​—Matie 19:26.

Sika nga sran’m be man’n be guɛ i likawlɛ naan b’a fa kplan be sua sɔ mun. Be fa sika sɔ’n ko man Betɛli’n. Asɔnun kwlaa nga ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kplɛ́n i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua annzɛ ɔ́ síesíe i ye’n, be kwla mɛn i wie.

Sua kplanfuɛ’m be ti sran wafawafa. Be tuaman be kalɛ. Nvle sunman nun’n, be siesieli Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kplanfuɛ’m be akpasuaakpasua. Kɛ be ko kplan sua kun’n, be kɔ nvle kunngba’n nun asɔnun uflɛ liɛ’n su. Kannzɛ bɔbɔ lika’n o mmua sɛ’n, sanngɛ be kɔ lɔ be ko uka asɔnun mun be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be kplanlɛ’n nun. Nvle uflɛ wie’m be nun’n, be sieli Zoova i Lalofuɛ wie mɔ be si sua kplanlɛ junman’n i di kpa’n naan be nian mɛn’n i asa kun su Sielɛ Sua’m be kplanlɛ’n su. Kɛ bé kplán Ɲanmiɛn Sielɛ Sua lika kun nun’n, sran wie mɔ be junman yɛle sua’m be wun ninnge’m be yolɛ’n be klunklo be kunndɛ kɛ bé dí junman’n wie. Sanngɛ lika sɔ’n nun asɔnun’n nunfuɛ mun yɛ be di junman’n i dan lika ɔ. Zoova i wawɛ’n ɔ nin i sufuɛ’m be klun mɔ be tu di junman sɔ’n, yɛ maan i kwlaa sɔ’n yo ye ɔ.​—Jue Mun 127:1; Kolɔsfuɛ Mun 3:23.

  • ?Ngue ti yɛ be flɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia sua’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua ɔ?

  • ?Ngue yɛ maan mɛn wunmuan’n nun’n be kplanlɛ’n kwla yo ye ɔ?